สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง จ.ตราด

สถานภาพชายฝั่งและระบบหาด จ.ตราด

ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ
จังหวัดตราด พ.ศ. 2560

ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ
จังหวัดตราด พ.ศ. 2560

ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ
จังหวัดตราด พ.ศ. 2560

ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง
จังหวัดตราด พ.ศ. 2560

ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดตราด พ.ศ. 2560

ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง
จังหวัดตราด พ.ศ. 2560

ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง
จังหวัดตราด พ.ศ. 2560

ตำบลท่าพริก อำเภอเมือง
จังหวัดตราด พ.ศ. 2560

ตำบลตะกาง อำเภอเมือง
จังหวัดตราด พ.ศ. 2560

ตำบลชำราก อำเภอเมือง
จังหวัดตราด พ.ศ. 2560

ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง
จังหวัดตราด พ.ศ. 2560

ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด พ.ศ. 2560

ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด พ.ศ. 2560

ตำบลหาดเล็ก อำเภอแหลมงอบ
จังหวัดตราด พ.ศ. 2560

ข้อมูล : กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561