ขนาด
แมงกะพรุนพิษ กรุงเทพมหานคร
การดำเนินงานและการแก้ไขปัญหา

มาตรการ
          ดำเนินการตามมาตรการพื้นที่เฝ้าระวัง (ถึงแม้จะเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีการสำรวจ แต่มีโอกาสพบแมงกะพรุนพิษ เนื่องจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง จังหวัดสมุทรสาครมีรายงานการพบแมงกะพรุนกล่อง Morbakka sp. A) ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องและการปฐมพยาบาล จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กู้ภัย ทีมแพทย์และพยาบาลในพื้นที่ให้เข้าใจถึงแนวทางการปฐมพยาบาลและรักษาที่ถูกต้อง

หมายเหตุ

1: ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บที่เข้าข่ายว่าโดนแมงกะพรุนกล่อง/หัวขวด และ 2) แนวทางการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษโดยเฉพาะแมงกะพรุนกล่องข (ก: ที่มา https://km.dmcr.go.th/th/c_247/d_16248 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข; ข:ที่มา https://km.dmcr.go.th/ckeditor/upload/files/Jellyfish/2562_08_19.pdf คณะทำงานด้านสัตว์ทะเลมีพิษ ภายใต้คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล)

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563