ขนาด
แมงกะพรุนพิษ ชุมพร
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค
          - ป้ายประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษและเสาน้ำส้มสายชู ชำรุด/เสียหาย รวมทั้งการสูญหายของน้ำส้มสายชู

ข้อเสนอแนะ
          - เห็นควรเสนอเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องบริหารจัดการ ป้องกันและแก้ไข ในวาระของคณะกรรมการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งจังหวัดชุมพร
          - เห็นควรเสนอให้หน่วยงานท้องถิ่นภายใต้กรมควบคุมโรค กรมแพทย์ทหารเรือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว) มีบทบาทในการตั้งคณะทำงานในพื้นที่เสี่ยง อบรมให้ความรู้ให้แก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทะเลมีพิษ ติดตั้งป้ายปฐมพยาบาลและเสาน้ำส้มสายชู รวมถึงติดตั้งตาข่ายกันแมงกะพรุนในพื้นที่และช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูง ตามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันการบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษฉบับใหม่ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมควบคุมโรค กรมแพทย์ทหารเรือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563