ขนาด
แมงกะพรุนพิษ ชุมพร
การดำเนินงานและการแก้ไขปัญหา

มาตรการ
          ดำเนินการตามมาตรการพื้นที่ป้องกันภัย (พบแมงกะพรุนกล่อง และมีประวัติการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจากการสัมผัสแมงกะพรุนกล่อง) ได้แก่ ผลักดันให้ตั้งคณะทำงานในพื้นที่เสี่ยง เร่งรัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษและเสาน้ำส้มสายชูให้ครบทุกพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องและการปฐมพยาบาล จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กู้ภัย ทีมแพทย์และพยาบาลในพื้นที่ให้เข้าใจถึงแนวทางการปฐมพยาบาลและรักษาที่ถูกต้อง รวมทั้งติดตั้งตาข่ายกันแมงกะพรุนกล่องในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยวที่สำคัญในฤดูกาลที่มีความเสี่ยงสูง

หมายเหตุ

1: ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บที่เข้าข่ายว่าโดนแมงกะพรุนกล่อง/หัวขวด และ 2) แนวทางการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษโดยเฉพาะแมงกะพรุนกล่องข (ก: ที่มา https://km.dmcr.go.th/th/c_247/d_16248 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข; ข:ที่มา https://km.dmcr.go.th/ckeditor/upload/files/Jellyfish/2562_08_19.pdf คณะทำงานด้านสัตว์ทะเลมีพิษ ภายใต้คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล)

 

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563