ขนาด
นกป่าที่พบในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 9 สิงหาคม 2561
 • 424

นกกินปลีคอสีน้ำตาล

ลักษณะทั่วไป ขนาด 13-14 ซม. ปากเรียวโค้งสีเทาเข้ม แข้งและตีนสีเทาเข้ม เพศผู้ หัว กระหม่อม ท้ายทอยสีเขียวเหลือบเป็นมันวาว แก้มและขนคลุมหู สีน้ำตาล ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังและไหล่สีเขียวเหลือบ ขนคลุมปีกสีน้ำตาล ตะโพกและโคนหางด้านบนสีม่วง ลำตัวด้านล่าง คางสีน้ำตาล ท้องสีเหลือง เพศเมีย วงรอบดวงตาไม่ต่อกันสีเหลือง หัวและลำตัวด้านบนสีน้ำตาลเขียว ลำตัวด้านล่างสีเหลือง ถิ่นอาศัย ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าบนเกาะในทะเล

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • พะยูน
  พะยูน
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว