ขนาด
แผนที่แนวปะการัง ทะเลอันดามัน
แผนที่สถานภาพแนวปะการังในจังหวัดตรัง

เกาะม้า-เกาะแหวน สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะม้า-เกาะแหวน สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะมุกต์ สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะมุกต์ สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะกระดาน สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะกระดาน สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะตะลิบง สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะตะลิบง สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะเลี้ยงเหนือ-เกาะเลี้ยงใต้ สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะเลี้ยงเหนือ-เกาะเลี้ยงใต้ สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะบุเหลาโบ๊ต สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะบุเหลาโบ๊ต สำรวจเมื่อปี 2554

หินจังกาบ สำรวจเมื่อปี 2554

หินจังกาบ สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะเภตรา สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะเภตรา สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะตาใบ สำรวจเมื่อปี 2554

เกาะตาใบ สำรวจเมื่อปี 2554

ข้อมูล : คุณชัยมงคล แย้มอรุณพัฒนา
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560