ขนาด
แผนที่แนวปะการัง ทะเลอันดามัน
แผนที่สถานภาพแนวปะการังในจังหวัดพังงา

เกาะตาชัย สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะตาชัย สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะบอน สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะบอน สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะบางู-เกาะสิมิลัน(ตอนเหนือ) สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะบางู-เกาะสิมิลัน (ตอนเหนือ) สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะสิมิลัน(ตอนกลาง-ใต้) สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะสิมิลัน (ตอนกลาง-ใต้) สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะปายู สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะปายู สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะห้า-เกาะเมียง สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะห้า-เกาะเมียง สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะปาหยัน-เกาะปายัง สำรวจเมื่อ ปี 2556

เกาะปาหยัน-เกาะปายัง สำรวจเมื่อ ปี 2556

 

ข้อมูล : คุณชัยมงคล แย้มอรุณพัฒนา
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560