ขนาด
แมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa
 • 10 พฤศจิกายน 2559
 • 269

วงศ์ Thysanostomatidae สกุล Thysanostoma

ลักษณะทั่วไป

ร่มเป็นรูปถ้วย หนวดรอบปากแบ่งเป็น upper และ lower ส่วนของ lower ยาวมาก เรียวเป็นทรงกระบอก หรือสามเหลี่ยมring canal เด่นชัด (Kramp, 1961) มีรายงานในโลกแล้ว 3 ชนิด (WoRMS, 2015) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของ Thysanostoma(ปรับปรุงจาก Kramp (1961) Tokioka & Nishimura (1970)และการรวบรวมข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน และศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่วไทยตอนบน)

ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของ Thysanostoma(ปรับปรุงจาก Kramp (1961) Tokioka & Nishimura (1970)และการรวบรวมข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน และศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่วไทยตอนบน)

ชนิดที่พบ การแพร่กระจายและฤดูกาลในประเทศไทย

ทะเลอันดามัน : พบ Thysanostoma loriferum ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในเดือนมีนาคม และจังหวัดสตูลในเดือนกันยายน (รูปที่ 1)

อ่าวไทย : ไม่พบ

รูปที่ 1 ตัวอย่าง Thysanostoma loriferum ของ ศวทม. (A) ร่ม (B) หนวดรอบปากและริ้วขอบร่ม

รูปที่ 1 ตัวอย่าง Thysanostoma loriferum ของ ศวทม. (A) ร่ม (B) หนวดรอบปากและริ้วขอบร่ม

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 31 ตุลาคม 2559

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • งูทะเล