ขนาด
แมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa
วงศ์ Lychnorhizidae สกุล Lychnorhiza

ลักษณะทั่วไป

หนวดรอบปากมีลักษณะเป็นกรวยทรงสามเหลี่ยม ไม่มีรยางค์ยื่นออกมา อาจจะมีหรือไม่มีเส้นขน มีท่อ centripetal ประมาณ 3-4 ท่อ (Kramp, 1961) มีรายงานในโลกแล้ว 3 ชนิด (WoRMS, 2015)

ตารางที่ 1 ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของ Lychnorhiza (ปรับปรุงจากKramp (1961)และการรวบรวมข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง)

ตารางที่ 1 ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของ Lychnorhiza (ปรับปรุงจากKramp (1961)และการรวบรวมข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง)

ชนิดที่พบ การแพร่กระจายและฤดูกาลในประเทศไทย

ทะเลอันดามัน : พบ Lychnorhiza malayensis ในพื้นที่จังหวัดระนองช่วงกลางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (พ.ค.-ต.ค.) จังหวัดพังงา ตลอดช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พย.-เมย.) และช่วงต้นและกลางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จังหวัดภูเก็ต ในเดือนเมษายน และจังหวัดกระบี่ ในเดือนพฤษภาคม และช่วงต้นและกลางลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่าวไทย : พบ L.malayensisในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเดือนกรกฎาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จังหวัดสงขลา ตลอดช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงต้นและกลางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จังหวัดปัตตานี ตลอดช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และช่วงกลางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้(รูปที่ 1 A-B)

รูปที่ 1 Lychnorhiza malayensis (A–B) ตัวอย่าง ศวทล. (C) หนวดรอบปาก(ตัวอย่างศวทม.)

รูปที่ 1 Lychnorhiza malayensis (A-B) ตัวอย่าง ศวทล. (C) หนวดรอบปาก(ตัวอย่างศวทม.)

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 31 ตุลาคม 2559