ขนาด
แมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa
 • 10 พฤศจิกายน 2559
 • 478

วงศ์ Lychnorhizidae สกุล Lychnorhiza

ลักษณะทั่วไป

หนวดรอบปากมีลักษณะเป็นกรวยทรงสามเหลี่ยม ไม่มีรยางค์ยื่นออกมา อาจจะมีหรือไม่มีเส้นขน มีท่อ centripetal ประมาณ 3-4 ท่อ (Kramp, 1961) มีรายงานในโลกแล้ว 3 ชนิด (WoRMS, 2015)

ตารางที่ 1 ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของ Lychnorhiza (ปรับปรุงจากKramp (1961)และการรวบรวมข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง)

ตารางที่ 1 ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของ Lychnorhiza (ปรับปรุงจากKramp (1961)และการรวบรวมข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง)

ชนิดที่พบ การแพร่กระจายและฤดูกาลในประเทศไทย

ทะเลอันดามัน : พบ Lychnorhiza malayensis ในพื้นที่จังหวัดระนองช่วงกลางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (พ.ค.-ต.ค.) จังหวัดพังงา ตลอดช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พย.-เมย.) และช่วงต้นและกลางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จังหวัดภูเก็ต ในเดือนเมษายน และจังหวัดกระบี่ ในเดือนพฤษภาคม และช่วงต้นและกลางลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่าวไทย : พบ L.malayensisในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเดือนกรกฎาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จังหวัดสงขลา ตลอดช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงต้นและกลางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จังหวัดปัตตานี ตลอดช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และช่วงกลางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้(รูปที่ 1 A-B)

รูปที่ 1 Lychnorhiza malayensis (A–B) ตัวอย่าง ศวทล. (C) หนวดรอบปาก(ตัวอย่างศวทม.)

รูปที่ 1 Lychnorhiza malayensis (A-B) ตัวอย่าง ศวทล. (C) หนวดรอบปาก(ตัวอย่างศวทม.)

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 31 ตุลาคม 2559

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล