ขนาด
แมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa
 • 7 พฤศจิกายน 2559
 • 309

วงศ์ Lychnorhizidae สกุล Anomalorhiza

ลักษณะทั่วไป

หนวดรอบปากมีรยางค์ทรงกระบองตรงส่วนปลาย และขนจำนวนมาก มีตุ่มบริเวณตอนกลางของตัวร่ม(Kitamura & Omori, 2010)มีรายงานในโลกแล้ว 1 ชนิด (WoRMS, 2015)

ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดของ Anomalorhizashawi

(ปรับปรุงจากKramp (1961) และการรวบรวมข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก) ร่มกว้างได้ถึง 600 มม ตัวร่มกว้างแบน ตัวร่มด้านนอกมีโหนกบริเวณตรงกลาง มีริ้วป่องกลาง 6 ริ้ว ในแต่ละช่วงตา สองริ้วริมมีขนาดเล็กกว่า 4 อันตรงกลาง หนวดรอบปากแตกแขนงใกล้ปลายหนวดผิวหนวดค่อนข้างเรียบ ปลายหนวดทรงกระบอกยาว มีขนเส้นเล็กๆ ล้อมรอบปาก Inter rhopalar canals สิ้นสุดที่ ring canal มี intracircular canal เส้นเดียวเชื่อม radial canals ทั้ง 16 เส้น

การแพร่กระจายในโลก ประเทศฟิลิปปินส์ และมหาสมุทรอินโด-แปซิฟิกตอนกลาง

ชนิดที่พบ การแพร่กระจายและฤดูกาลในประเทศไทย

ทะเลอันดามัน : ไม่พบ

อ่าวไทย : ตัวอย่างที่ศึกษามีร่มกว้าง 100 มมตัวร่มกว้างแบน มีลักษณะสอดคล้องกับ Anomalorhiza shawiในส่วนของริ้วขอบร่ม หนวดรอบปากขนและ inter-rhopalar canals แต่มีตุ่มเล็ก ๆ กระจายทั่วไปบนร่ม แต่หนาแน่นบริเวณตรงกลาง จึงจัดเป็นAnomalorhizacf. shawiพบในพื้นที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ช่วงเดือนกันยายน(รูปที่ 1)

รูปที่ 1 ตัวอย่าง Anomalorhiza cf. shawiของ ศวทอ.

รูปที่ 1 ตัวอย่าง Anomalorhiza cf. shawiของ ศวทอ.

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 31 ตุลาคม 2559

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว