ขนาด
แมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa
วงศ์ Lobonematidae สกุล Lobonemoides

ลักษณะทั่วไป

ตัวร่มแบน ริ้วขอบร่มยาว มีช่องเปิดบริเวณ หนวดรอบปากและintra-circular anastomosing canal system เชื่อมต่อกับทั้ง ring rhopalar และ inter-rhopalar canals(Kramp, 1961)มีรายงานในโลกแล้ว 2 ชนิด (WoRMS, 2015)

ตารางที่ 1 ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของ Lobonema (ปรับปรุงจากKramp (1961)และการรวบรวมข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก)

 ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของLobonema(ปรับปรุงจากKramp (1961)และการรวบรวมข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก)

ชนิดที่พบ การแพร่กระจายและฤดูกาลในประเทศไทย

ทะเลอันดามัน : พบLobonema smithiiในพื้นที่จังหวัดระนอง ตลอดช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พย.-เมย.) จังหวัดพังงา ช่วงกลางและปลายลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดภูเก็ต ช่วงกลางและปลายลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและช่วงต้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (พค.-ตค.) จังหวัดกระบี่ ในเดือนเมษายน และช่วงช่วงต้นและกลางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จังหวัดตรัง ในเดือนกุมภาพันธ์ และช่วงกลางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และจังหวัดสตูล ในเดือนมกราคมและช่วงกลางและปลายลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้(รูปที่ 1)

อ่าวไทย : พบL.smithii ในพื้นที่จังหวัดตราด ในเดือนสิงหาคม จังหวัดระยอง ช่วงต้นและปลายลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จังหวัดชลบุรี ในเดือนกันยายน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ช่วงปลายลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และช่วงต้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงปลายลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และตลอดช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และจังหวัดสงขลา ช่วงต้นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ัวอย่าง (Lobonema) (smithii)ของ ศวทม.

รูปที่ 1 ตัวอย่าง Lobonema smithiiของ ศวทม.

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 31 ตุลาคม 2559