ขนาด
แมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa
 • 7 พฤศจิกายน 2559
 • 341

วงศ์ Cepheidae สกุล Cephea

ลักษณะทั่วไป

มีตุ่มหรือติ่งเนื้อบริเวณส่วนกลางของผิวร่มด้านนอก มีขนยาว ปลายแหลมบริเวณหนวดรอบปากและมี inter-rhopalar canal มากกว่า 3 อัน ในแต่ละช่วงตา(Kramp, 1961) WoRMS (2015) ระบุ Cephea conifer (Haeckel, 1880) เป็น Synonymของ C. cephea(Forskål, 1775) และระบุเพียง 3 ชนิด

ชนิดที่พบ การแพร่กระจายและฤดูกาลในประเทศไทย

ทะเลอันดามัน : พบ Cephea cephea ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ช่วงกลางลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พย.-เมย.) (รูปที่ 1A-B) ส่วนตัวอย่างที่ศึกษาจากจังหวัดกระบี่ มีตัวร่มรอบนอกแบน ขอบตัดตั้งฉากมีปุ่มนูนจำนวนมากบริเวณตัวร่มรอบนอก มีริ้วรอบขอบร่ม 72 ริ้ว velar 7 อัน และ rhopalar 2 อัน และมีหนวดรอบปาก 8 อัน แต่ละอันแตกเป็นสองแขนง มีขนสั้นๆจำนวนมาก เหมือนกัน Cepheaoctostyla แต่มีขนคล้ายกับใน C. coerulea จึงจัดเป็น Cephea aff. octostyla พบในเดือนเมษายน (รูปที่ 1C-D)

อ่าวไทย : พบC.cepheaในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และระยอง ช่วงต้นเดือนกันยายน

(A–B)ตัวอย่าง Cephea cepheaของ ศวทม. (A) ร่ม (B) หนวดรอบปากและ ริ้วขอบร่ม

(C–D)ตัวอย่าง Cephea aff.octostylaของ ศวทม. (C) ร่ม (D) หนวดรอบปาก และริ้วขอบร่ม(ขาด ไม่สมบูรณ์)

รูปที่ 1(A-B)ตัวอย่าง Cephea cepheaของ ศวทม. (A) ร่ม (B) หนวดรอบปากและ ริ้วขอบร่ม (C-D)ตัวอย่าง Cephea aff.octostylaของ ศวทม. (C) ร่ม (D) หนวดรอบปาก และริ้วขอบร่ม(ขาด ไม่สมบูรณ์)

ข้อมูล : นางสาวจรัสศรี อ๋างตันญา
วันที่ : 31 ตุลาคม 2559

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • งูทะเล
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล