ขนาด
แมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa
วงศ์ Catostylidae: สกุล Catostylus

ลักษณะทั่วไป

หนวดรอบปาก ไม่มีอวัยวะหรือรยางค์ใดๆ ยื่นออกมา intra-circular anastomosing canal system เชื่อมต่อกับ rhopalar, inter-rhopalar และ ring canal (Kramp, 1961)มีรายงานในโลกแล้ว 11 ชนิด (WoRMS, 2015)

ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของ Catostylus

(ปรับปรุงจาก Kramp (1961) และการรวบรวมข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน)

ชนิดที่พบ การแพร่กระจายและฤดูกาลในประเทศไทย

ทะเลอันดามัน : พบ Catostylus townsendi ในพื้นที่จังหวัดระนองช่วงกลางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (พค.-ตค.) และจังหวัดพังงาพบในเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคมและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พย.-เมย.)

อ่าวไทย : พบ C. townsendi ในพื้นที่จังหวัดตราด ในเดือนมีนาคม กรกฎาคม กันยายน ตุลาคมและพฤศจิกายน จังหวัดจันทบุรีพบในเดือนมีนาคมและเกือบตลอดช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จังหวัดระยองพบในเดือนสิงหาคมและกันยายน จังหวัดชลบุรีพบในเดือนเมษายนและกันยายน จังหวัดฉะเชิงเทราพบในเดือนเมษายน กรกฎาคมและสิงหาคม จังหวัดสมุทรปราการและสมุทรสาครพบในเดือนพฤษภาคม จังหวัดสมุทรสงครามพบในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายนและตลอดช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จังหวัดเพชรบุรีพบในเดือนเมษายน มิถุนายนและช่วงต้นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบในช่วงปลายลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และเดือนธันวาคม จังหวัดชุมพรพบในเดือนธันวาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีพบช่วงปลายลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และช่วงต้นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครศรีธรรมราชพบในเดือนพฤษภาคมและธันวาคม และจังหวัดสงขลาพบในเดือนกรกฎาคม

(A) แมงกะพรุนขี้ไก่หรือแมงกะพรุนถ้วย Catostylus townsendi และ (B) หนวด

(A) แมงกะพรุนขี้ไก่หรือแมงกะพรุนถ้วย Catostylus townsendi และ (B) หนวด

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 31 ตุลาคม 2559