ขนาด
แมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa
วงศ์ Catostylidae: สกุล Acromitus

ลักษณะทั่วไป

ตรงส่วนปลายของ หนวดรอบปากแต่ละอันจะมีรยางค์ลักษณะคล้ายแส้ยื่นออกมา (ยกเว้นแมงกะพรุน Acromitus hardenbergi) (Kramp, 1961) WoRMS (2015) ระบุสกุล Acromitus ประกอบด้วย 2 ชนิดได้แก่ Acromitus flagellatus (Maas, 1903) และ A. maculosus Light, 1914 โดยจัด A. hardenbergi Stiasny, 1934 เป็น synonym ของ A. maculosus Light, 1914 ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของ Acromitus (ปรับปรุงจาก Kramp (1961) และการรวบรวมข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน)

 

(A) แมงกะพรุนหางขน Acromitus flagellatus (B) หนวดรอบปาก

(A) แมงกะพรุนหางขน Acromitus flagellatus (B) หนวดรอบปาก

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563