ขนาด
แมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa
วงศ์ Cassiopeidae: สกุล Cassiopea

ลักษณะทั่วไป

มีหนวดรอบปาก 8 อันแตกแขนงในแนวนอนคล้ายใบไม้หรือแตกแขนงแบบไม่เป็นระเบียบ มีตุ่มขนาดใหญ่หรือเล็ก ring canal ไม่ปรากฎ หรือไม่ชัดเจน พบ 16 rhopalar และ 16 inter rhopalar canals หรือมากกว่า (Kramp, 1961) มีรายงานในโลกแล้ว 10 ชนิด แต่ WoRMS (2015) ระบุ Cassiopea vanderhorsti Stiasny, 1922 อาจจะเป็น synonym ของ Cassiopea xamachana Bigelow, 1892 และระบุสถานะของ Cassiopea picta Vanhöffen, 1888 เป็น nomen dubium (doubtful species) ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของ Cassiopea (ปรับปรุงจาก Kramp (1961) และการรวบรวมข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน) (*: ไม่มีข้อมูล)

 

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563