ขนาด
แมงกะพรุนกลุ่ม Hydrozoa
 • 12 มกราคม 2560
 • 288

วงศ์ Physaliidae: สกุล Physalia

ลักษณะทั่วไป

รูปร่างคล้ายหมวกของทหารเรือชาวโปรตุเกสในยุคกลางหรือเรือรบของโปรตุเกสในยุคล่าอาณานิคมที่เรียกว่า "Man-of-war" มีสีฟ้าหรือสีม่วง มีหนวดยาว โดยจะลอยอยู่บนผิวหน้าของน้ำทะเล ส่วนที่ลอยโผล่พ้นน้ำของแมงกระพรุนไฟจะไม่กลมเหมือนแมงกะพรุนชนิดอื่นๆ แต่จะมีลักษณะเรียว รี ยาว ที่ขอบด้านบนสุดมีลักษณะเป็นสันย่น มีรายงานในโลกแล้ว 4 ชนิด (WoRMS, 2017) แต่ WoRMS จัด Physalia pelagica Lamarck, 1801 และ P. utriculus (Gmelin, 1788) เป็น synonym ของ P. physalis (Linnaeus, 1758) และระบุสถานะของ P. cymbiformis Delle Chiaje, 1830 เป็น Rosacea cymbiformis (Delle Chiaje, 1830) อย่างไรก็ตาม Bardi and Marques (2007) อ้างความแตกต่างของ cnidome ระหว่าง P. physalis และ P. utriculus สนับสนุนสถานะของทั้ง 2 ชนิด

ตารางที่ 1 ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดของ Physalia (ปรับปรุงจาก Whitelegge (1899), Parker and Haswell (1900), Bardi and Marques (2007), Gershwin et al. (2010), จรัสศรีและกฤตยา (2555) และการรวบรวมข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน)

ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดของ Physalia (ปรับปรุงจาก Whitelegge (1899), Parker and Haswell (1900), Bardi and Marques (2007), Gershwin et al. (2010), จรัสศรีและกฤตยา (2555) และการรวบรวมข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน)

ชนิดที่พบ การแพร่กระจายและฤดูกาลในประเทศไทย

ทะเลอันดามัน : พบ Physalia utriculus ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตตลอดช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (พ.ค.–ต.ค.) และพบช่วงต้นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดกระบี่ในเดือนสิงหาคม กันยายนถึงตุลาคม

อ่าวไทย : พบ P. utriculus ในพื้นที่จังหวัดสงขลาในเดือนกุมภาพันธ์

แมงกะพรุนหัวขวด Physalia utriculus

แมงกะพรุนหัวขวด Physalia utriculus

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 15 มกราคม 2560

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล