ขนาด
ชนิดพันธุ์แมงกะพรุนกล่อง
 • 12 มกราคม 2560
 • 322

วงศ์ Chirodropidae: สกุล Chironex

ลักษณะทั่วไป

ลำตัวใส รูปร่างคล้ายกล่องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ผิวด้านนอกลำตัวไม่มีจุดหรือตุ่มนูน มีหนวด 1 เส้น ออกมาจากแต่ละโคนหนวดในแต่ละมุม หนวดแต่ละเส้นมีการแตกแขนงทั้ง 2 ด้าน คล้ายก้างปลา ถุงกระเพาะอาหารแตกแขนงคล้ายหงอนไก่ (cockscomb-like saccules) แต่ละถุงเรียงต่อกัน (Lewis and Bentlage, 2009) มีรายงานในโลกแล้ว 2 ชนิด (WoRMS, 2017)

ตารางที่ 1 ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของChironex (ปรับปรุงจาก Gershwin (2005a; 2006b) Lewis and Bentlage (2009) จรัสศรีและกฤตยา (2555) และการรวบรวมข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน)

ตารางที่ 1 ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของ<em>Chironex </em>(ปรับปรุงจาก Gershwin (2005a; 2006b) Lewis and Bentlage (2009) จรัสศรีและกฤตยา (2555) และการรวบรวมข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน)

 

แมงกะพรุนกล่อง (A) Chironex sp. A, (B) Chironex sp. B และ (C) Chironex sp. C

แมงกะพรุนกล่อง (A) Chironex sp. A, (B) Chironex sp. B และ (C) Chironex sp. C

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล