ขนาด
ชนิดพันธุ์แมงกะพรุนกล่อง
วงศ์ Carukiidae: สกุล Morbakka

ลักษณะทั่วไป

ลำตัวใส มีรูปร่างเป็นกล่องสี่เหลี่ยม พื้นผิวของร่มมีจุดหรือตุ่มนูน มีหนวดเส้นเดียวจากบริเวณฐานโคนหนวดของแต่ละมุม หนวดกว้างและแบนคล้ายริบบิ้น ท่อในฐานหนวดยกแหลม ไม่มีกลุ่มของเส้นขนในถุงกระเพาะอาหาร (Gershwin 2008) Collins and Jarms (2019; World List of Cubozoa) จัดสกุล Morbakka อยู่ในวงศ์ Carukiidae และระบุเพียง 2 ชนิด

หมายเหตุ

ชื่อสกุล Morbakka จัดตั้งโดย Gershwin (2008) มาจากชื่อสามัญ “Morbakka” ของตัวอย่างแมงกะพรุนกลุ่ม Carybdeid ที่พบจากอ่าวมอร์ตัน ซึ่งตั้งโดย Southcott (1985) เพื่อช่วยป้องกันความสับสนในการอ้างอิงในอนาคต Gershwin จึงใช้ชื่อวิทยาศาสตร์และชื่อสามัญเป็นชื่อเดียวกันโดยอ้างอิงตัวอย่างต้นแบบ Morbakka fenneri Gershwin, 2008 ในการตั้งชื่อสกุล และจัดอยู่ในวงศ์ Tamoyidae

 

ตารางที่ 1 ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของ Morbakka (ปรับปรุงจาก Bentlage and Lewis (2012), Gershwin (2008 และ pers. comm.) จรัสศรีและกฤตยา (2555) และการรวบรวมข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน)

ลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดและการแพร่กระจายของ Morbakka  (ปรับปรุงจาก Bentlage and Lewis (2012), Gershwin (2008 และ pers. comm.) จรัสศรีและกฤตยา (2555) และการรวบรวมข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน)

 

แมงกะพรุนกล่อง

แมงกะพรุนกล่อง (A) Morbakka sp. A, (B) Morbakka sp. B และ (C) Morbakka sp. C

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563