ขนาด
พื้นที่จัดวางปะการังเทียม
ปะการังเทียมอ่าวไทยตอนกลาง

การจัดสร้างปะการังเทียมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          การจัดสร้างปะการังเทียมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีมูลเหตุมาจากปัญหาการทำการประมงเกินศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่มีสาเหตุต่างๆ เช่น การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่ทะเล การปล่อยน้ำเสียจากชุมชนลงสู่แหล่งน้ำ และปัญหาการทำการประมงระหว่างเรือประมงพาณิชย์กับเรือประมงพื้นบ้าน เป็นต้น โดยในปี 2540 กรมประมงได้มีโครงการจัดสร้างปะการังเทียมนำร่องขึ้นที่บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านช่องขวาง ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก และมีการจัดสร้างเรื่อยมาจนถึงปี 2546 ทำให้ชาวประมงในพื้นที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรหน้าหมู่บ้านของตนเองมากขึ้น ต่อมาในปี 2548 ได้มีการจัดสร้างปะการังเทียมเพิ่มอีก 7 แหล่ง โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ใช้วัสดุแท่งคอนกรีตขนาด 1.5x1.5x1.5 ม.3

การจัดสร้างปะการังเทียมในจังหวัดชุมพร
          การจัดสร้างปะการังเทียมในจังหวัดชุมพร มีขึ้นในปี 2541 โดยกรมประมงภายใต้โครงการฟื้นฟูทะเลไทย ซึ่งเป็นโครงการขนาดเล็กรวม 2 แห่ง คือ บริเวณบ้านทุ่งมหา ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว และบ้านทุ่งมะขาม ตำบลด่านศรี อำเภอสวี โดยใช้วัสดุแท่งคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมขนาด 1.5x1.5x1.5 ม.3 และได้มีการจัดสร้างเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งหมด 17 แห่ง

          จากการสอบถามชาวประมงเกี่ยวกับกองปะการังเทียมในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดชุมพรพบว่า ปะการังเทียมส่วนใหญ่มีการจมตัวไปบ้างแล้ว บางส่วนมีการแตกหักและบางส่วนก็โดนเรืออวนลาก ลากออกไปจากตำแหน่ง ส่วนทุ่นลอยบอกตำแหน่งนั้นส่วนใหญ่จะขาดไปหมดแล้ว ซึ่งชาวประมงกล่าวว่าทุ่นลอยเหล่านั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้เพียง 1-1.5 ปี หลังจากนั้นก็จะขาดและลอยสูญหายไป โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอิทธิพลของคลื่นลมในทะเล

การจัดสร้างปะการังเทียมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
          การจัดสร้างปะการังเทียมในจังหวัดสุราษฎ์ธานี มีขึ้นในปี 2533-2534 บริเวณอำเภอท่าชนะ โดยใช้วัสดุคอนกรีตรูปแบบสี่เหลี่ยมและวัสดุปลอกบ่อ จากนั้นในปี 2548 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้จัดสร้างปะการังเทียมขึ้นบริเวณหมู่ที่ 1 และ 6 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย โดยใช้วัสดุแท่งคอนกรีตขนาด 1.5x1.5x1.5 ม.3 จำนวน 588 แห่ง ต่อมาในปี 2550 กรมประมงได้จัดสร้างปะการังเทียมขึ้นอีก 1 แหล่ง บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านหนองปรือ ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ ด้วยงบประมาณ 2.85 ล้านบาท โดยใช้วัสดุแท่งคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมขนาด 1.5x1.5x1.5 ม.3 รวมจำนวน 529 แท่ง จัดวางในทะเลที่ระดับน้ำลึก 8.5-10 เมตร

การจัดสร้างปะการังเทียมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
          การจัดสร้างปะการังเทียมในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการจัดสร้างด้วยวัสดุหลายชนิด เริ่มตั้งแต่ปี 2528 ภายใต้กิจกรรมพัฒนาแหล่งประมงชายฝั่ง (งบประมาณ 5 แสนบาท) ของโครงการพัฒนาแหล่งประมงทะเลและพื้นบ้านแผนพัฒนาชนบทยากจน จัดสร้างด้วยวัสดุปลอดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร สูง 0.5 เมตร 3 อัน ประกอบกันเป็น 1 ชุด จำนวน 1,315 ชุด ที่อำเภอเมืองและอำเภอปากพนัง การจัดสร้างครั้งที่สองดำเนินการเมื่อปี 2529 ที่บ้านปลายทราย อำเภอปากพนัง ภายใต้กิจกรรมเดิม แต่จัดสร้างด้วยวัสดุท่อคอนกรีตเสริมเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 เมตร ยาว 0.8 เมตร 3 อันประกอบกันเป็น 1 ชุด จำนวน 420 ฟุต ด้วยเงินงบประมาณ 5 แสนบาท และในปีเดียวกันนี้มีการจัดสร้างที่บ้านหน้าสตน อำเภอหัวไทร ซึ่งจัดสร้างด้วยวัสดุยางรถยนต์ที่ใช้งานแล้ว โดยใช้ยางรถยนต์ 4 เส้น ประกอบเป็น 1 ชุด จำนวน 1,200 ชุด งบประมาณ 5 แสนบาท ต่อมาในปี 2530 มีการจัดสร้างปะการังเทียมภายใต้กิจกรรมการจัดสร้างปะการังเทียมโครงการพัฒนาประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้าน โดยใช้วัสดุแผ่นคอนกรีตขนาด 0.8x1.0x1.0 ม.3 ลักษณะเป็นแผ่นแบบประกอบเข้าชุดจำนวน 850 ชุด ด้วยงบประมาณ 5 แสนบาท ที่บ้านฉิมหลา อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

          การจัดสร้างปะการังเทียมด้วยวัสดุแท่งคอนกรีตขนาด 1x1x1 ม.3 เริ่มสร้างเมื่อปี 2534 ที่บ้านปลายแหลม อำเภอปากพนัง จำนวน 660 แท่ง เงินงบประมาณ 735,000 บาท ภายใต้โครงการพัฒนาประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้าน ส่วนการจัดสร้างปะการังเทียมภายใต้งบพัฒนาจังหวัดเริ่มครั้งแรกเมื่อปี 2535 งบประมาณ 1.4 ล้านบาท ที่บ้านเกาะยาว อำเภอหัวไทร จัดสร้างด้วยวัสดุแท่งคอนกรีตขนาด 1x1x1 ม.3 จำนวน 1,140 แท่ง

          การจัดสร้างปะการังเทียมด้วยวัสดุแท่งคอนกรีตขนาดใหญ่ 2x2x2 ม.3 เริ่มจัดสร้างเมื่อปี 2538 ภายใต้โครงการจัดสร้างปะการังเทียมซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ งบประมาณ 15 ล้านบาท ที่อำเภอสิชลและอำเภอท่าศาลา ต่อมาในปี 2541 เป็นการจัดสร้างภายใต้โครงการฟื้นฟูทะเลไทย จัดสร้างด้วยวัสดุแท่งคอนกรีตขนาด 1.5x1.5x1.5 ม.3 งบประมาณ 2 ล้านบาท หลังจากนั้นงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านบาทต่อแห่ง และมีการจัดสร้างอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงปี 2544 โดยใช้วัสดุแท่งคอนกรีตขนาด 1.5x1.5x1.5 ม.3 จำนวน 750 แท่งเท่ากันทุกแห่ง จำนวนกิจกรรมการจัดสร้างปะการังเทียมจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างปี 2528-2544 รวม 15 แห่ง เป็นเงินงบประมาณ 40.93 ล้านบาท จากนั้นได้มีการจัดสร้างเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยใช้วัสดุแท่งคอนกรีตขนาด 1.5x1.5x1.5 ม.3 และวัสดุอื่น ๆ เช่น ตู้คอนเทนเนอร์และยางรถยนต์