ขนาด
วัสดุที่ใช้ทำปะการังเทียม
วัสดุที่ใช้ทำปะการังเทียม สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

วัสดุรถราง (Streetcars)

ระหว่างเดือนกันยายน ปี 1958 รถรางไม้จำนวน 6 ตู้ ถูกนำไปวางเป็นปะการังเทียมภายในอ่าว Santa Monica เขตปกครอง Los Angeles รัฐ California ที่ระดับความลึก 60 ฟุต ห่างจากชายหาด Redondo ประมาณ 1 ไมล์ ซึ่งจากการสำรวจภายหลังการจัดวาง 25 เดือน โดยนักชีววิทยาจาก California Department of Fish and Game พบว่าบริเวณดังกล่าวมีปลาอาศัยอยู่มากกว่า 2,800 ตัว จากนั้นในปี 1960 จึงได้มีการนำรถรางไปวางเพิ่มในอ่าว Santa Monica บริเวณ Malibu และ Santa Monica และจากการสำรวจภายหลังการจัดวาง 1 ปีครึ่ง และ 4 ปี พบว่ามีโครงสร้างของวัสดุดังกล่าวเหลืออยู่น้อยมาก ซึ่งผู้เขียนได้สรุปว่า วัสดุดังกล่าวเป็นวัสดุที่ดึงดูดสิ่งมีชีวิตพวกเจาะได้ดี ทำให้วัสดุมีอายุการใช้งานน้อยลง เหลือเพียง 3-5 ปีเท่านั้น