ขนาด
วัสดุที่ใช้ทำปะการังเทียม
วัสดุที่ใช้ทำปะการังเทียม สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

แนวทางในการเลือกใช้วัสดุทำปะการังเทียม

แนวทางในการเลือกใช้วัสดุทำปะการังเทียม 
วัสดุที่ใช้ในการสร้างปะการังเทียมจะต้องมีศักยภาพในการดึงดูดสัตว์น้ำหรือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังให้เข้ามาอยู่อาศัย ซึ่งในแต่ละพื้นที่หรือในแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกัน การเลือกวัสดุมาใช้ในการสร้างปะการังเทียมจึงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและนโยบายที่วางไว้ วัสดุที่นำมาใช้ทำปะการังเทียมนั้นมีตั้งแต่วัสดุง่าย ๆ หาได้จากธรรมชาติไปจนถึงวัสดุที่ต้องลงทุนในราคาแพง โดยอาจเป็นของเหลือใช้หรือทำขึ้นใหม่ก็ได้ ซึ่งแนวทางในการเลือกใช้วัสดุควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของการสร้าง (Function) จะต้องสอดคล้องกับการใช้งานและประสิทธิภาพในการดึงดูดและทำให้สัตว์น้ำเข้ามาอยู่อาศัย
2. ความเหมาะสม และการเข้ากับสภาพแวดล้อมทางทะเล (Compatibility) ซึ่งจะต้องไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
3.ความคงทนและความเสถียร (Durability and Stability) ซึ่งจะต้องมีอายุการใช้งานนานโดยยังคงประสิทธิภาพ และความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางทะเล และมีความคงทนอยู่ในสภาพเดิม
4.จัดหาได้ง่าย (Availability) และสามารถนำไปจัดสร้างได้ในราคาที่เหมาะสมคุ้มทุน ซึ่งการนำวัสดุที่ใช้แล้วหรือของเหลือทิ้งไปสร้างปะการังเทียมนั้นเป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัสดุที่นำมาสร้างปะการังเทียมมีหลายประเภท ตั้งแต่วัสดุที่สามารถหาได้ง่าย เช่น วัสดุจากธรรมชาติ วัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ ตลอดจนวัสดุที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ คือ ไม้ เปลือกหอย ก้อนหิน คอนกรีต รถยนต์ ตู้รถไฟและรถราง เรือเหล็กขนาดใหญ่ แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และยุทโธปกรณ์จากการทหาร