ขนาด
วัสดุที่ใช้ทำทุ่นและฐานทุ่น
 • 9 มกราคม 2558
 • 485

ลักษณะทั่วไปของสายยึดโยง

ลักษณะทั่วไปของสายยึดโยง
ส่วนประกอบหลักของทุ่นอีกส่วนหนึ่ง คือ สายยึดโยง ซึ่งอาจทำจาก สลิง เชือก หรือโซ่ โดยทั่วไปมักทำจากเชือก ซึ่งเชือกในภาษาอังกฤษใช้คำศัพท์ว่า Twine และ Rope ศัพท์ทั้งสองคำต่างหมายถึง เชือก แต่ Twine จะมีขนาดที่เล็กกว่า Rope โครงสร้างของเชือกมีรูปแบบหลักๆ 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบถัก (Braided) และแบบเกลียว (Twisted)

1.เชือกแบบถัก เชือกถักสามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น 2 แบบ คือ Tube-shaped และ Crossing-laid โดยเชือกถักแบบ Tube-shaped จะมีแกนอยู่ภายใน ซึ่งต่างกับเชือกถักแบบ Crossing-laid ที่เป็นการถักเชือกที่เกิดจากการสอดขดพันกันไปมาระหว่างเกลียวเชือก ข้อดีของเชือกแบบถักทั้งสองแบบ คือ เชือกจะไม่เกิดการคลายเกลียวขณะใช้งาน

โครงสร้างเชือกแบบถัก

2. เชือกแบบเกลียว
เชือกแต่ละเส้นประกอบด้วยเกลียวเชือก (Strand) ที่นำมาตีเกลียวเข้าด้วยกัน และแต่ละเกลียวประกอบไปด้วยเส้นใย (Thread or Yarn) ที่นำมาฟั่นมัดรวมกันจนเป็นเชือกหนึ่งเกลียว เชือกแบบเกลียวสามารถพบได้ทั่วไปเพราะมีราคาที่ถูกกว่าแบบถัก ทั้งนี้เกลียวเชือกยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ แบบวนตามเข็มนาฬิกา (Z-twist) และแบบทวนเข็มนาฬิกา (S-twist) มีการทดลองนำเชือกทั้งสองแบบมาทดสอบหาแรงดึงพบว่า เชือกที่มีเกลียวทวนเข็มนาฬิกาสามารถรับแรงดึงได้ดีกว่าเชือกที่มีเกลียวแบบตามเข็มนาฬิกาถึงร้อยละ 10 อย่างไรก็ตาม พบว่าราคาขายในท้องตลาดของเชือกที่มีเกลียวทวนเข็มนาฬิกาจะมีราคาที่สูงกว่าเชือกที่มีเกลียวตามเข็มนาฬิกาเช่นกัน 

โครงสร้างเชือกแบบเกลียว

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • งูทะเล
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • พะยูน
  พะยูน
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง