ขนาด
วัสดุที่ใช้ทำทุ่นและฐานทุ่น
 • 9 มกราคม 2558
 • 827

ขนาดของทุ่นผูกเรือ

ขนาดของทุ่นผูกเรือ
ทุ่นที่ถูกนำมาติดตั้งสามารถแบ่งออกได้เป็น  3 ประเภท ได้แก่ ทุ่นผูกเรือ ทุ่นแนวเขตแหล่งทรัพยากรทางทะเล และทุ่นแนวเขตพื้นที่ว่ายน้ำ โดยวัสดุที่นิยมนำมาใช้ในการทำทุ่นในปัจจุบัน คือ Polyethylene ภายใน บรรจุ Polyethylene Foam การกำหนดคุณสมบัติของทุ่นชนิดต่างๆ ในประเทศไทยยังคงไม่เป็นที่สรุปอย่างชัดเจนว่าจะใช้ขนาด สี หรือรูปทรงแบบใด อย่างไรก็ตาม บางหน่วยงานได้มีการกำหนดแบบแผนในการติดตั้งและบริหารจัดการทุ่นอย่างเป็นระบบ ได้แก่ ทุ่นของกรมอุทยานฯ ทุ่นของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทุ่นของเทศบาลเมืองพัทยา ซึ่งมีการกำหนดคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ขนาดของทุ่นผูกเรือแบ่งออกเป็น 3 ขนาด และกำหนดของทุ่นลอยหลักตามขนาด คือ ทุ่นผูกเรือ ขนาดของทุ่นผูกเรือแบ่งออกเป็น 3 ขนาด และกำหนดสีของทุ่นลอยหลักตามขนาด คือ 1) ทุ่นลอยหลักสีขาว หมายถึง ทุ่นขนาดเล็ก ติดตั้งที่มีความลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตรเมื่อน้ำลงต่ำสุด ทุ่นแบบนี้เหมาะสำหรับเรือขนาดยาวไม่เกิน 12 เมตร และมีน้ำหนักไม่เกิน 3 ตันกรอส เช่น เรือหางยาว 2) ทุ่นลอยหลักสีส้มแดง หมายถึง ทุ่นขนาดกลาง ติดตั้งที่มีความลึกไม่น้อยกว่า 5 เมตรเมื่อน้ำลงต่ำสุด ทุ่นแบบนี้เหมาะสำหรับเรือขนาดยาวไม่เกิน 22 เมตร และมีน้ำหนักไม่เกิน 32 ตันกรอส เช่น เรือเร็วขนาดบรรทุกคนไม่เกิน 50 คน เรือประมงทั่วไป เรือท่องเที่ยวดำน้ำขนาดไม่เกิน 18 คน เป็นต้น 3) ทุ่นลอยหลักสีเหลือง หมายถึง ทุ่นขนาดใหญ่ ติดตั้งที่มีความลึกไม่น้อยกว่า 5 เมตรเมื่อน้ำลงต่ำสุด ทุ่นแบบนี้เหมาะสำหรับเรือขนาดยาวไม่เกิน 30 เมตร และมีน้ำหนักไม่เกิน 80 ตันกรอส เช่น เรือประมงอวนลากขนาดใหญ่ เรือท่องเที่ยวดำน้ำขนาดไม่เกิน 18-30 คน เป็นต้น ทุ่นไข่ปลาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ทุ่นไข่ปลาที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับเป็นทุ่นแนวเขตเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร เป็นทุ่นขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 25 เซนติเมตร สีขาว ร้อยผ่านเชือกนำไปติดตั้งล้อมรอบพื้นที่ทั้งหมด หรือบางส่วนของพื้นที่ทรัพยากรใต้น้ำ
2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กำหนดคุณสมบัติของทุ่นออกเป็น 2 แบบ แยกตามประเภทของทุ่น คือ ทุ่นผูกเรือ และทุ่นแนวเขตแหล่งทรัพยากรทางทะเล ทุ่นผูกเรือ ทุ่นลอยหลัก มีสีส้มคาดด้วยแถบสติกเกอร์สีน้ำเงินตามขวาง และบนทุ่นลอยหลักมีสัญลักษณ์ชื่อ กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ลักษณะทุ่นกลม ผิวของทุ่นมีสีส้ม ลักษณะมันเงา ทำจากพลาสติก Polyethylene หนา 6 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร ภายในทุ่นบรรจุ Polyethylene Foam และทราย เพื่อช่วยในการพยุงตัว แถบกลางของทุ่นมีแถบสะท้อนแสงสีน้ำเงิน ขนาดไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร 2.ตัวทุ่นติดราสัญลักษณ์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเชื่อมติดเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวทุ่น มีข้อความกำกับเป็นภาษาอังกฤษ “DEPARTMENT OF MARINE AND COASTAL RESOURCES” อยู่รอบโลโก้กรอบบน และข้อความเป็นภาษาไทยอยู่รอบโลโก้กรอบล่างว่า “กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” และมีข้อความกำกับทุนตามหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดวางโดยตัวหนังสือและตัวเลขนูนด้านหลังทุ่นด้านบนมีข้อความ “ทุ่นผูกเรือ และ MOORING BUOY” 

ทุ่นผูกเรือศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สายยึดโยง เป็นเชือก Polyethylene (เชือกใยยักษ์) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร ยาว 22 เมตร ปลายเชือกด้านบนถักเป็นห่วงสำหรับใช้เชือกผูกเรือ ฐานยึดทุ่น เป็นคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 40x40x40 เซนติเมตร ด้านข้างมีแขนเหล็กขนาด 1 นิ้ว ยื่นออกจากตัวทุ่น 30 เซนติเมตร ด้านละ 2 เส้น ทั้ง 4 ด้าน ด้านบนมีห่วงรูปตัวยู ใช้เหล็กขนาด 1 นิ้ว โดยสูงจากพื้นผิวด้านบน 5 นิ้ว กว้าง 10 เซนติเมตร

ฐานคอนกรีตสำหรับผูกเรือ

ทุ่นแนวเขตแหล่งทรัพยากรทางทะเล ทุ่นแนวเขตแหล่งทรัพยากรทางทะเลของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ คือ ทุ่นทรงกระบอกสีฟ้า ทุ่นไข่ปลาสีเหลือง/ส้ม และทุ่นลูกลอยทรงกลมสีส้มคาดด้วยแถบสีน้ำเงินตามขวาง บนลูกลอยเชือกกำกับว่าทุ่นแนวเขต

ทุ่นแนวเขตทรงกระบอกสีฟ้า ทุ่นลอยหลัก ลักษณะเป็นทรงกระบอกมีฝาครอบทั้งด้านบนและล่าง ขนาดเส้นผ่านศูนย์ไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ผิวทุ่นมีสีฟ้า ลักษณะมันเงา โดยสีมีส่วนผสมของสีสะท้อนแสง สามารถสังเกตได้ง่ายในเวลากลางคืน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเรือมาชน ทำจาก Polyethylene ภายในบรรจุด้วย Polyethylene Foam (PU FOAM) เพื่อช่วยในการพยุงตัวได้ดี ทุ่นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร ความสูงของทุ่นที่ลอยเหนือน้ำต้องไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีความหนาของผิวไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ตัวทุ่นติดตราสัญลักษณ์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นลักษณะรูปวงรีด้านบนสุด มีข้อความกำกับทุ่นตามหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการอยู่รอบโลโก้รอบล่าง สายยึดโยง เป็นเชือก Polyethylene (เชือกใยยักษ์) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร ยาว 20 เมตร ฐานยึดทุ่น เป็นคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 30x30x30 เซนติเมตร ด้านข้างมีแขนเหล็กขนาด 3/4 นิ้ว ยื่นออกจากตัวทุ่น 25 เซนติเมตร ด้านละ 2 เส้น ทั้ง 4 ด้าน ด้านบนมีห่วงรูปตัวยู ใช้เหล็กขนาด 3/4 นิ้ว โดยสูงจากพื้นผิวด้านบน 5 นิ้ว กว้าง 10 เซนติเมตร พร้อมสวมสายยางป้องกันการเสียดสีสำหรับเชือกร้อยผ่าน

ทุ่นแนวเขตทรงกระบอกสีฟ้า

ทุ่นไข่ปลา ทุ่นลอยหลัก ลักษณะเป็นทรงกระบอกทำจากฝาพลาสติกชนิด Polyethylene สีเหลือ/ส้ม ลักษณะมันเงา มีส่วนผสมของสีสะท้อนแสง สามารถสังเกตได้ง่ายในเวลากลางคือ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์ไม่น้อยกว่า 140 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 220 มิลลิเมตร มีความหนาของผิวไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ภายในบรรจุด้วย Polyethylene Foam เพื่อช่วยในการพยุงตัวได้ดี 

ทุ่นแนวเขตทรงกระบอกสีฟ้า

สายยึดโยง เป็นเชือก Polyethylene (เชือกใยยักษ์) ประกอบด้วยเชือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มิลลิเมตร ยาว 100 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร ยาว 20 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ยาว 1 เมตร ฐานยึดทุ่น เป็นคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 30x30x30 เซนติเมตร ด้านข้างมีแขนเหล็กขนาด 1 นิ้ว ยื่นออกจากตัวทุ่น 25 เซนติเมตร ด้านละ 2 เส้น ทั้ง 4 ด้าน ด้านบนมีห่วงรูปตัวยู ใช้เหล็กขนาด 1 นิ้ว โดยสูงจากพื้นผิวด้านบน 5 นิ้ว กว้าง 10 เซนติเมตร พร้อมสวมสายยางป้องกันการเสียดสีสำหรับเชือกร้อยผ่าน

ทุ่นแนวเขตทรงกลมสีส้ม ลักษณะคล้ายคลึงกับทุ่นผูกเรือ คือ ตัวทุ่นผลิตจาก Polyethylene ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร ตรงแถบกลางของทุ่นมีแถบสะท้อนแสงสีน้ำเงิน แต่ด้านบนไม่มีรูให้เชือกร้อยผ่าน มีข้อความกำกับบริเวณด้านข้างของทุ่นว่า ทุ่นแนวเขต

ทุ่นแนวเขตทรงกระบอกส้มคาดด้วยแถบสีฟ้า

3. เมืองพัทยา
เนื่องจากพัทยาและหมู่เกาะใกล้เคียง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ อีกทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ การคมนาคมสะดวก จึงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปท่องเที่ยวยังทะเลพัทยาและเกาะใกล้เคียง ดังนั้น หน่วยงานในพื้นที่จึงมีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากเรือ ที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว จึงมีการสร้างทุ่นแนวเขตในบริเวณชายฝั่งเพื่อเป็นการกับพื้นที่ให้เฉพาะผู้ที่ต้องการเล่นน้ำเท่านั้น โดยทุ่นแนวเขตของเมืองพัทยา มีลักษณะคล้ายกับทุ่นไข่ปลาแต่มีขนาดใหญ่กว่ามาก เป็นทุ่น HPDE รูปทรงเป็นวงรี ขนาด 60x120 เซนติเมตร ภายในบรรจุโฟม ทุ่นแนวเขตของเมืองพัทยาสามารถแบ่งออกได้ 2 แบบ คือ แบบแรกเป็นทุ่นทรงรี มีรูตรงกลาง สำหรับสอดเชือกใยยักษ์ ซึ่งทุ่นแบบนี้พบเห็นได้บริเวณชายหาดพัทยา และแบบที่สองตัวทุ่นมีลักษณะคล้ายคลึงกับแบบแรกแต่ไม่มีรูตรงกลาง บริเวณขอบของทุ่นจะทำเป็นห่วงทั้งด้านหัวและด้านท้ายของทุ่นเพื่อมัดกับเชือก ทุ่นแบบที่สองนี้จะมีความคงทนกว่าแบบแรก และการบำรุงรักษาก็ง่ายกว่าในกรณีที่ทุ่นแตกเสียหาย โดยการสามารถนำทุ่นลูกใหม่ไปใส่ในตำแหน่งเดิมได้ทันที ในปัจจุบันเมืองพัทยาได้นำทุ่นผูกเรือแบบใหม่มาติดตั้ง ลักษณะคล้ายแพน้ำ ซึ่งทุ่นประเภทนี้สามารถใช้จอดเรือขนาดเล็ก และใช้สำหรับเป็นทางเดินขึ้นสู่ฝั่งของนักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสาร โดยมีการติดตั้งบริเวณหน้าศูนย์ป้องกันภัยฯ และบริเวณเกาะล้าน นอกจากนี้ยังพบว่าหน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและดูแลรักษาทุ่น มีการใช้วัสดุต่างๆ แทนการใช้ทุ่นมาตรฐาน เนื่องจากมีราคาที่ถูกว่า และหาง่ายในท้องถิ่น เช่น ถังน้ำมัน โฟม หรืออาจประยุกต์ใช้ทุ่นลอยที่ชำรุดเสียหายมาผูกมัดรวมกับถังน้ำมันขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นทุ่นสำหรับผูกเรือ โดยพบว่าทุ่นที่ติดตั้งโดยหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานของราชการนั้นจะมีการนำเอาวัสดุที่หาง่ายกว่ามาติดตั้ง ความสวยงามและความคงทนจึงไม่ดีเท่ากับทุ่นที่ทางหน่วยงานราชการนำไปติดตั้ง แต่ในทางปฏิบัติทุ่นประเภทนี้ผู้ที่ใช้ประจำมักเป็นจะผู้ที่ติดตั้งและรู้ข้อจำกัดของทุ่นดังกล่าว ทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมากนัก

ทุ่นของเมืองพัทยา

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง