ขนาด
ประเภทของทุ่น
ทุ่นไข่ปลา

ทุ่นไข่ปลา
มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ใช้เป็นทุ่นเพื่อบอกแนวเขต ซึ่งอาจเป็นแนวเขตของทรัพยากรเพื่อการอนุรักษ์ หรือแนวเขตพื้นที่ว่ายน้ำ หน่วยงานที่นำเอาทุ่นไข่ปลามาใช้เป็นหน่วยงานแรกๆ คือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยนำทุ่นไข่ปลาไปติดตั้งในเขตพื้นที่ที่ต้องการอนุรักษ์ทรัพยากร ต่อมาได้มีการประยุกต์เอาทุ่นไข่ปลามาใช้เป็นแนวเขตสำหรับพื้นที่ว่ายน้ำให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำ

ส่วนประกอบของทุ่น
ทุ่นลอยหลัก มีรูปแบบทรงกลมทำจากพลาสติกชนิด Polyethylene มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 140 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 220 มิลลิเมตร มีความหนาของผิวไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร สีที่นิยมใช้คือ สีเหลืองหรือสีส้ม สายยึดโยง ทำจาก Polyethylene จะร้อยผ่านตัวทุ่น โดยด้านหน้าและด้านท้ายของทุ่นจะผูกเป็นปมเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวทุ่นเคลื่อนที่ ฐานยึดทุ่น เนื่องจากทุ่นไข่ปลา เป็นทุ่นที่วางเป็นแนวเพื่อล้อมรอบพื้นที่ ดังนั้นปลายของเชือกทุ่นทั้งสองด้านจะถูกผูกยึดกับวัสดุตามชายฝั่ง เช่น ก้อนหิน ต้นไม้ หรืออาจมีการหล่อแท่งคอนกรีตเพื่อใช้เป็นฐานยึดทุ่น

ข้อดีของทุ่นไข่ปลา
สามารถใช้บอกพื้นที่แนวเขตได้ชัดเจน

ข้อจำกัดของทุ่นไข่ปลา
มักขาดหรือเสียหายง่ายจากกระแสน้ำ และมักถูกคลื่นซัดขึ้นไปบนฝั่ง