ขนาด
วาฬบรูด้า พฤติกรรม
  • 5 ธันวาคม 2556
  • 1,178

ความเร็วการว่ายน้ำ

          ความเร็วของการว่ายน้ำนั้นขึ้นกับกิจกรรมในขณะนั้น โลมาและวาฬจะว่ายน้ำด้วยความเร็วสูงเมื่อต้องการล่าเหยื่อหรือหลบหนีศัตรู ว่ายน้ำด้วยความเร็วต่ำใช้ในขณะกินอาหารและเดินทางไกล การศึกษาเรื่องความเร็วของโลมาและวาฬส่วนใหญ่จะศึกษากันในบ่อเลี้ยง ข้อมูลจากธรรมชาตินั้นมีน้อยมาก แม้จะมีการศึกษาโดยเรือสำรวจ เครื่องบิน หรือแม้แต่สังเกตจากชายฝั่ง แต่ก็ยังไม่ใช่ความเร็วที่แท้จริงของมัน เพราะขาดจุดอ้างอิงที่แน่นอน พร้อมทั้งยังมีปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ความเร็วของกระแสน้ำ ความเร็วเรือ ความเที่ยวตรงของนาฬิกาจับเวลา เป็นต้น การศึกษาโดยการติดเครื่องหมายสัญญาณดาวเทียม (Satellite tag) ก็เป็นข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ง เป็นการคำนวณจากระยะทางที่เป็นเส้นตรง แต่ในความเป็นจริงโลมาและวาฬไม่ได้ว่ายน้ำเป็นเส้นตรง 

          ความเร็วในการว่ายน้ำของโลมาและวาฬแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 1) การว่ายน้ำด้วยความเร็วคงที่ (Sustained swimming) และ 2) การว่ายน้ำด้วยความเร็วสูง (Sprint swimming) ปกติสัตว์พวกนี้จะว่ายน้ำแบบ Sustained swimming เป็นความเร็วในระดับต่ำ เพื่อหาอาหาร เดินทาง และกิจกรรมอื่น ส่วนการว่ายน้ำแบบ Sprint swimming นั้นใช้ในกรณีหนีการไล่ล่า หรือตัวโลมาและวาฬเองที่ต้องการเร่งความเร็วขึ้น

          วาฬชนิดที่ไม่มีฟัน (Baleen whales) จะว่ายน้ำด้วยความเร็วคงที่ในช่วง 1.8-13.0 กม./ชม. ซึ่งใช้ในขณะกรองกินอาหาร (Filter feeding) ความเร็วสูงสุดของการว่ายน้ำประมาณ 7.6-48.2 กม./ชม. วาฬที่อยู่ในวงศ์ Balaenopteridae ซึ่งรวมวาฬบรูด้าด้วยนั้น เป็นกลุ่มวาฬที่มีความเร็วในการว่ายน้าสูงกว่า Baleen whales ในวงศ์อื่น เนื่องมาจากการมีรูปร่างที่เพรียวกว่าชนิดอื่นๆ วาฬบรูด้าว่ายน้ำด้วยความเร็วประมาณ 7-30 กม./ชม.

          ส่วนโลมาและวาฬที่มีฟัน (Toothed whales) มีความเร็วสูงสุดของการว่ายน้ำในช่วง 5.4-55.1 กม./ชม. โลมาและวาฬในวงศ์ Delphinidae ว่ายน้ำได้เร็วที่สุด ในขณะที่วงศ์ Platanistidae (Ganges and Indus river dolphins) เป็นกลุ่มที่ว่ายน้ำช้าที่สุด

brydeswhale36
brydeswhale37
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ