ขนาด
วาฬบรูด้า พฤติกรรม
 • 5 ธันวาคม 2556
 • 2,373

การดำน้ำ

          ไม่พบความเชื่อมโยงกันระหว่างขนาดของวาฬกับระดับความลึกในการดำน้ำ บริเวณที่ตื้นอย่างลากูน (Lagoon) ช่วงฤดูใบไม้ผลิที่วาฬสีเทา (Gray whale) ผสมพันธุ์นั้น วาฬสีเทาจะดำน้ำนาน 1-5 นาที และดำน้ำนานมากที่สุด 28 นาที ที่ระดับความลึกประมาณ 4-10 ม. และดำน้ำลึกที่สุดคือ 20.7 ม. นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบเหตุผลของการดำน้ำแบบนี้ วาฬที่กำลังอยู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์มักมีความรวดเร็ว และอาจจะพักในที่ใกล้ผิวน้ำ ส่วนในฤดูร้อนพบว่ามีการดำน้ำนานเฉลี่ย 3 นาที วาฬฟิน (Fin whale) ดำน้ำนาน 10 นาทีและดำน้ำนานสูงสุด 20 นาที ในขณะหากิน Krill ที่พื้นทะเล

          ในภาวะปกติวาฬสีน้ำเงิน (Blue whale) ดำน้ำนาน 1-7.2 นาที ดำน้ำนานที่สุด 28 นาที ที่ระดับความลึก 105 ม. ดำน้ำลึกที่สุดประมาณ 150-200 ม. แต่ในขณะเวลาที่ถูกไล่ล่าสามารถดำน้ำได้นานถึง 50 นาที ส่วนวาฬหลังค่อม (Humpback whale) ดำน้ำนานเฉลี่ยน้อยกว่า 3 นาทีที่ระดับความลึก 60 ม. และบางครั้งอาจดำน้ำลึกถึง 120 ม. และวาฬโบว์เฮด (Bowhead whale) ดำน้ำนาน 3.4-12.1 นาที กรณีถูกไล่ล่าสามารถดำน้ำได้นานถึง 80 นาที

          ในช่วงให้นมลูกแม่วาฬจะดำน้ำได้ไม่นานเท่าภาวะปกติ ส่วนลูกวาฬจะดำน้ำช่วงสั้นๆ การอพยพย้ายถิ่นผ่านภูเขาน้ำแข็งวาฬจะดำน้ำลึกและดำน้ำนานกว่าปกติที่หากินในทะเลเปิดทั่วไป

          วาฬบรูด้าดำน้ำในขณะกินอาหารประมาณ 1-2 นาที แต่สามารถดำน้ำได้นานถึง 20 นาที

brydeswhale42

Photo by :tom potisit www.fb.com/flyingscouts

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง