ขนาด
สถานภาพหญ้าทะเลรายเขต
แหล่งหญ้าทะเลในทะเลอันดามันตอนล่าง

มีเนื้อที่ของหญ้าทะเลรวม 66,820.98 ไร่ ถือว่าเป็นแหล่งหญ้าทะเลที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับแหล่งอื่นๆ

พบหญ้าทะเลทั้งหมด 11 ชนิด มีหญ้าคาทะเล หญ้าใบมะกรูด และหญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย เป็นชนิดเด่น แหล่งหญ้าทะเลส่วนใหญ่พบในบริเวณจังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง

แหล่งหญ้าทะเลที่เป็นแหล่งใหญ่และมีความสำคัญบริเวณนี้ได้แก่ เกาะศรีบอยาและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดกระบี่ พื้นที่ 21,278 ไร่ เกาะตะลิบงและเกาะมุก จังหวัดตรัง พื้นที่ 19,751 ไร่ และ 9,893 ไร่ ตามลำดับ

โดยภาพรวมหญ้าทะเลมีสถานภาพคงที่ระดับสมบูรณ์ดี เป็นเขตที่มีระบบนิเวศหญ้าทะเลที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรหญ้าทะเลและสัตว์น้ำ รวมทั้งสัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์ทะเลหายาก ได้แก่ พะยูน เต่าทะเล และโลมา