ขนาด
สถานภาพป่าชายเลนรายจังหวัด
จังหวัดสตูล

การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2552 จังหวัดสตูล โดยจำแนกตามรายอำเภอ

(หน่วย : ไร่)

อำเภอ/ เขตจำแนก ท่าเทียบเรือ นากุ้ง นาเกลือ ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าบก ป่าพรุ พื้นที่เกษตร พื้นที่ทิ้งร้าง เมือง เลนงอก เหมืองแร่ รวม
ท่าแพ - 1,274.71 - 29,080.82 - - - 10,313.16 20.21 18.56 1,840.33 - 42,547.79
ทุ่งหว้า 0.89 2,169.92 - 30,879.72 - - - 7,614.05 - 109.09 4,148.41 - 44,922.07
เมืองสตูล - 4,989.02 - 118,452.21 - 120.11 13.82 27,737.28 2.32 223.24 11,069.61 - 162,607.61
ละงู - 1,826.00 - 45,226.20 - 348.05 - 20,340.96 44.54 55.63 4,786.92 - 72,628.30
รวม 0.89 10,259.64 - 223,638.95 - 468.16 13.82 66,005.46 67.06 406.52 21,845.27 - 322,705.76