ขนาด
ประโยชน์ของปะการังเทียม
ประโยชน์ของปะการังเทียม สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน

โดยทั่วไปพบว่าบริเวณปะการังเทียมจะมีความหลากหลายของปลาวัยอ่อนมากกว่าในบริเวณทะเลเปิด เช่น ตัวอ่อนของวงศ์ปลาหลังเขียว (Clupeidae) วงศ์ปลาไส้ตันหลังแถบ (Engraulidae) วงศ์ปลาปากคม (Synodonidae) วงศ์ปลาหางแข็งหรือปลาสีกุน (Carngidae) วงศ์ปลาสลิดหิน (Pomacentridae) วงศ์ปลาตีนแถบ (Blenniidae) วงศ์ปลาทูหรือปลาโอ (Scombridae) วงศ์ปลาบู่ (Gobiidae) เป็นต้น (Lindquist  et al.,2005) และจากการศึกษาตัวอ่อนขอปลาบริเวณปะการังเทียมที่ทำมาจากก้อนหินที่สร้างเป็นแนวกันคลื่นบริเวณท่าเทียบเรือ King Harbor รัฐแคลิฟอร์เนีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Stephnes และ Pondella (2002) พบว่า มีตัวอ่อนของปลาอยู่ในบริเวณแนวปะการังเทียมหลายชนิด ได้แก่ ปลาม้าสกุล Cheilotrema ปลาสลิดหินสกุล Hypsoblennius ปลาสลิดหินสกุล Hypsypops ปลานกแก้วสกุล Oxyjulis และปลาเก๋าสกุล Paralabrax เป็นต้น นอกจากนี้ Forrester (1955) กล่าวว่าลูกปลาวัยอ่อนเหล่านี้ส่วนหนึ่งอาจจะถูกกิน โดยผู้ล่า หรืออาจจะตายไปเองโดยธรรมชาติ ดังนั้นปริมาณความชุกชุมของลูกปลาวัยอ่อนและอัตราการรอดของปลาวัยอ่อนเหล่านี้ อาจจะเป็นตัวกำหนดการทดแทนประชากรปลาในบริเวณปะการังธรรมชาติและในบริเวณปะการังเทียมได้