ขนาด
ประโยชน์ของปะการังเทียม
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในทะเล

          Bermabe'  และ Benabe' -Quet (1997) กล่าวว่า บริเวณที่มีการสร้างปะการังเทียมเป็นบริเวณที่มีความหลากหลาย มีสิ่งมีชีวิตต่างๆ เข้ามาอยู่อาศัยมากมาย และเป็นบริเวณที่มีผลผลิตเบื้องต้นจำพวกสารอินทรียวัตถุ แพลงก์ตอนพืช และตัวอ่อนสิ่งมีชีวิตสูง ซึ่งเหมาะสำหรับเป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตในทะเลบริเวณแนวปะการังเทียมจึงเป็นบริเวณที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร และแหล่งป้องกันตัวของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตจำพวกเกาะติด และสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตแบบอิสระ ซึ่งส่งผลให้บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งที่มีผลผลิตของมวลชีวภาพมาก

กลไกการเพิ่มขึ้นของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังเทียม (Bernabe’ et al.,1993 อ้างโดย Bernabe’ and Bernabe’-Quet, 1997)

          บริเวณที่มีการสร้างปะการังเทียมเป็นบริเวณที่มีความหลากหลาย มีสิ่งมีชีวิตต่างๆ เข้ามาอยู่อาศัยมากมาย และเป็นบริเวณที่มีผลผลิตเบื้องต้นจำพวกสารอินทรียวัตถุ แพลงก์ตอนพืช และตัวอ่อนสิ่งมีชีวิตมากซึ่งเหมาะสำหรับเป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตในทะเลบริเวณแนวปะการังเทียมจึงเป็นบริเวณที่เหมาะสำหรับใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร และแหล่งป้องกันตัวของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตจำพวกเกาะติด และสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตแบบอิสระ ซึ่งส่งผลให้บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งที่มีผลผลิตของมวลชีวภาพมาก (Bernabé และ Bernabé -Quet, 1997)

เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา
          Zalmon  et al. (2002) กล่าวว่า โครงสร้างที่ซับซ้อนของปะการังเทียมเป็นสิ่งดึงดูดให้ปลาชนิดต่างๆ เข้ามาอยู่อาศัยในบริเวณนี้ และเหมาะสำหรับเป็นที่หลบซ่อนของปลานักล่า เช่น ปลาสีกุนชนิด Chloroscombrus chrysurus เพราะสามารถหลบซ่อนตัวไม่ให้เหยื่อเห็น จึงทำให้ปลาชนิดนี้เป็นปลาชนิดเด่นในบริเวณปะการังเทียม ขณะเดียวกันปลาบางชนิดก็ใช้ปะการังเทียมเป็นที่หลบภัยจากผู้ล่าอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์สำหรับพวกปลาที่เข้ามาอยู่อาศัย เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีสิ่งมีชีวิตพวกสาหร่ายสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และสัตว์หน้าดิน ด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้ให้บริเวณปะการังเทียมมีปลาเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ทั้งปลาที่อาศัยอยู่ตลอดเวลาและปลาที่เข้ามาอาศัยเพียงชั่วคราว เช่น การศึกษาของ Lök  et al. (2002) จากแนวปะการังเทียมในประเทศตุรกี 3 บริเวณ คือ Hekim Island, Dalyanöy และ Ürkmez พบปลาทั้งหมด 19 ชนิด เป็นกลุ่มปลาที่เข้ามาอยู่อาศัยอยู่ถาวร (residents) 13 ชนิด กลุ่มปลาที่เข้ามาเยือนพื้นที่เป็นครั้งคราว (visitor) 5 ชนิด และปลาที่เข้ามาอยู่อาศัยชั่วคราว (transient) 1 ชนิด โดยส่วนใหญ่เป็นปลาที่มีค่าทางเศรษฐกิจ คิดเป็น 58% นอกจากนี้ยังพบสาหร่ายชนิดต่างๆ อีก 100 ชนิด และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 25 ชนิด ที่ขึ้นและอาศัยอยู่ในบริเวณปะการังเทียม และจากการศึกษาพฤติกรรมการอยู่อาศัยของปลาบริเวณปะการังเทียมของ Satapoomin (1994) พบว่ามีปลาที่เข้ามาอยู่อาศัยบริเวณปะการังเทียมทั้งหมด 5 กลุ่ม ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรมการอยู่อาศัยในบริเวณปะการังเทียมแตกต่างกันดังนี้

ปลาที่ชอบอาศัยอยู่ติดกับโครงสร้างปะการังเทียม และอาจจะอยู่ตามโพรงหรือรอยแตกของปะการังเทียม
          ได้แก่ ปลาในวงศ์ปลากะรังหรือปลาเก๋า (Serranidae) สกุล Cephalopholis และ Epinephelus เป็นต้น วงศ์ปลาสิงโต (Scorpaenidae) สกุล Pteroismile, Dendrochirus และ Scorpaenopsis วงศ์ปลาหลังจุด (Pseudochromidae) สกุล Pseudochromis และวงศ์ปลาตั๊กแตนหิน (Blennidae) เช่นชนิด Escenius bicolor และ Petroscirtes variabilis เป็นต้น

ปลาที่ชอบว่ายน้ำใกล้กับโครงสร้างปะการังเทียม และจะใช้ปะการังเทียมเป็นที่หลบภัย
          ปลาในกลุ่มนี้ ได้แก่ วงศ์ปลาสลิดหิน วงศ์ปลาหนามทุเรียน (Diodontidae) วงศ์ปลาอมไข่ (Apogonidae) วงศ์ปลาวัวแบน (Monacanthudae) วงศ์ปลาปักเป้ากล่อง (Ostraciidae) วงศ์ปลาปักเป้า (Tetraodontidae) และปลาตั๊กแตนหินบางชนิด เช่น ชนิด Plagionidae rhinorhynchos เป็นต้น

ปลาที่ชอบว่ายน้ำผ่านโครงสร้างปะการังหรือว่ายน้ำทั่วบริเวณโครงสร้างปะการังเทียม แต่บางเวลาก็จะอาศัยอยู่ใกล้กับโครงสร้างปะการังเทียม
          ปลาในกลุ่มนี้ได้แก่ วงศ์ปลากะพง (Lutjanidae) วงศ์ปลาสร้อยนกเขา (Haemulidae) วงศ์ปลานกแก้ว (Scaridae) วงศ์ปลากระต่าย (Siganidae) วงศ์ปลาแป้น (Leiognathidae) วงศ์ปลาผีเสื้อ (Chaetodontidae) วงศ์ปลาสินสมุทร (Pomacanthidae) วงศ์ปลาวัว (Balistidae) วงศ์ปลาขี้ตังเบ็ด (Acanthuridae) เป็นต้น

ปลาที่ชอบอาศัยอยู่ตามพื้นทะเล และบางเวลาจะเคลื่อนที่เข้ารอบๆ ฐานของโครงสร้างปะการังเทียม แต่อาณาเขตของปลากลุ่มนี้ อาจจะไกลห่างออกไปจากปะการังเทียม
          ปลาในกลุ่มนี้ ได้แก่ วงศ์ปลาแพะ (Mullidae) วงศ์ปลาทรายขาว (Nemipteridae) สกุล Scolopsis วงศ์พวกปลาหมูสี (Lethrinidae) สกุล Lethrinus วงศ์ปลาตาแหงน (Mugiloididae) สกุล Parapercis วงศ์ปลาปากคม (Synodontidae) สกุล Synodus วงศ์ปลาช่อนทะเล (Rachycentirdae) ชนิด Rachycentron canadum เป็นต้น และปลาในกลุ่มนี้บางชนิดจะอาศัยอยู่ในรู เช่นพวกปลาบู่ (Gobids) และปลาไหลมอเรย์ (Moray eels) เป็นต้น

ปลาที่ชอบอาศัยอยู่บริเวณกลางน้ำ และผิวน้ำ ส่วนใหญ่จะอยู่รวมกันเป็นฝูง
          ปลาในกลุ่มนี้ ได้แก่ ปลาในวงศ์ปลากล้วย (Caesionidae) วงศ์ปลาหางแข็งหรือปลาสีกุน วงศ์ปลาค้างคาวหรือปลาหูช้าง (Ephippidae) สกุล Plataxteira วงศ์ปลาสาก (Sphyraenidae) สกุล Sphyreara วงศ์ปลาไส้ตันหลังแถบ สกุล Stolephorus วงศ์ปลากระทุงเหวแม่หม้าย (Hemiramphidae) สกุล Hemirhamphus และวงศ์ปลากระเบนค้างคาว (Myliobatidae) ชนิด Aetobatus narinari เป็นต้น