ขนาด
ข้อมูลเกาะรายจังหวัด
เกาะในจังหวัดสตูล

เกาะในจังหวัดสตูล

มีจำนวนทั้งสิ้น 106 เกาะตั้งอยู่ใน 10 ตำบล 3 อำเภอ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 311.839 ตารางกิโลเมตร นับเป็นจังหวัดที่มีเกาะอยู่มากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ รองจากจังหวัดพังงา กระบี่และสุราษฎร์ธานี เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ เกาะตะรุเตา รองลงมาเป็นเกาะตำมะลังและเกาะตะเบ็ง เกาะท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหินงาม เกาะยาง  เกาะดงเกาะบูโหลนเล เกาะบูโหลนดอน เกาะบูโหลนไม้ไผ่ เกาะตะเกียง เกาะสาหร่ายและเกาะลิดี

รายชื่อเกาะในจังหวัดสตูล: หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 = อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
3 = อุทยานแห่งชาติหมูเกาะเภตรา

ลำดับที่ ชื่อเกาะ ตำบล อำเภอ พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) หน่วยงาน
< 1 1-9.9 10-99.9 >100
1 ปอย ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า 0.006 - - - 1
2 สะบัน ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า 0.566 - - - 1
3 บูบู ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.005 - - - 2
4 อุเสน ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.005 - - - 2
5 บงกัง ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.005 - - - 2
6 ปละปลัง ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.006 - - - 2
7 หินใบ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.006 - - - 2
8 หินรู ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.007 - - - 2
9 ลอกอ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.008 - - - 2
10 จะบัง ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.008 - - - 2
11 ลันจา ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.011 - - - 2
12 เล็ก ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.012 - - - 1
13 บัน ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.013 - - - 2
14 ตูนัน ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.014 - - - 1
15 บุทราด ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.015 - - - 2
16 ตุกุนโต๊ะโพ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.016 - - - 2
17 กา ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.019 - - - 1
18 ราบา ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.019 - - - 2
19 กละ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.021 - - - 2
20 ซารัง ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.023 - - - 1
21 ปะลัย ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.024 - - - 2
22 ตะรัง ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.027 - - - 2
23 ซามวง ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.029 - - - 2
24 ซาไก ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.032 - - - 2
25 ลอกวย ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.033 - - - 2
26 ใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.039 - - - 1
27 แดงน้อย ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.047 - - - 1
28 มดแดง ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.047 - - - 1
29 บุโล ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.056 - - - 2
30 หอขาว ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.057 - - - 1
31 แดง ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.062 - - - 1
32 บุโล ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.068 - - - 2
33 สิงหะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.070 - - - 2
34 ตารัง ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.078 - - - 2
35 สาหนา ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.081 - - - 2
36 กลัวเลาะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.082 - - - 2
37 แลน ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.102 - - - 2
38 เหล็ก ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.111 - - - 2
39 กลาง ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.113 - - - 2
40 ลูกบีบี ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.114 - - - 1
41 ละ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.116 - - - 2
42 เปลากอ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.129 - - - 1
43 โต๊ะเส้น ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.141 - - - 2
44 แรดน้อย ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.262 - - - 1
45 เปลายัน ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.267 - - - 1
46 กาตา ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.268 - - - 2
47 แลตอง ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.326 - - - 2
48 ปาหนัน ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.365 - - - 2
49 บิสสี ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.420 - - - 2
50 หาดทรายขาว ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.429 - - - 2
51 คำเป้ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.439 - - - 1
52 ชูกู ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.544 - - - 2
53 แรด ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.663 - - - 1
54 ยะระโตดนุ้ย ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.791 - - - 1
55 แดง ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.894 - - - 2
56 เปลาออ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล 0.956 - - - 1
57 ตะงาห์ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล - 1.178 - - 2
58 หลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล - 1.957 - - 2
59 ยะระโตดใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล - 2.475 - - 1
60 บาตวง ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล - 4.045 - - 2
61 ตันหยงอุมา ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล - 6.149 - - 1
62 อาดัง ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล - - 28.820 - 2
63 ราวี ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล - - 28.504 - 2
64 ตะรุเตา ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล - - - 150.84 2
65 นกเล็ก ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล 0.026 - - - 1
66 นก ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล 0.218 - - - 1
67 ยาบัง ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล 0.014 - - - 1
68 นก ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล 0.045 - - - 1
69 ฮันตู ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล 0.127 - - - 1
70 กวาง ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล 0.009 - - - 1
71 ตีกาเล็ก ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล 0.009 - - - 1
72 พี ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล 0.018 - - - 1
73 ตีกากลาง ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล 0.031 - - - 1
74 ตีกาใหญ่ ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล 0.038 - - - 1
75 เกวเล็ก ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล 0.045 - - - 1
76 มดแดง ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล 0.045 - - - 1
77 หัวมัน ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล 0.086 - - - 1
78 เกวใหญ่ ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล 0.123 - - - 1
79 ตำมะลัง ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล - - 34.201 - 1
80 การ๊าฟ ต.ปูยู อ.เมืองสตูล 0.148 - - - 1
81 ขมิ้น ต.ปูยู อ.เมืองสตูล 0.152 - - - 1
82 ปรัสมานา ต.ปูยู อ.เมืองสตูล 0.210 - - - 1
83 ยาว ต.ปูยู อ.เมืองสตูล 0.507 - - - 1
84 ตุกุนแพ ต.ปากน้ำ อ.ละงู 0.012 - - - 3
85 ลาละ ต.ปากน้ำ อ.ละงู 0.028 - - - 3
86 นุโล ต.ปากน้ำ อ.ละงู 0.034 - - - 3
87 ไก ต.ปากน้ำ อ.ละงู 0.035 - - - 1
88 บงกัง ต.ปากน้ำ อ.ละงู 0.038 - - - 3
89 ลินัน ต.ปากน้ำ อ.ละงู 0.049 - - - 3
90 จุปะ ต.ปากน้ำ อ.ละงู 0.049 - - - 3
91 ตุงกู ต.ปากน้ำ อ.ละงู 0.057 - - - 3
92 หน้าบ้าน ต.ปากน้ำ อ.ละงู 0.063 - - - 3
93 ละมะ ต.ปากน้ำ อ.ละงู 0.070 - - - 3
94 ลูกหิน ต.ปากน้ำ อ.ละงู 0.099 - - - 1
95 บุโหลนไม้ไผ่ ต.ปากน้ำ อ.ละงู 0.253 - - - 3
96 บุโหลนขี้นก ต.ปากน้ำ อ.ละงู 0.309 - - - 3
97 เขาตะโล๊ะแบนแต ต.ปากน้ำ อ.ละงู 0.455 - - - 3
98 ลินเต๊ะ ต.ปากน้ำ อ.ละงู 0.874 - - - 3
99 บุโหลนใหญ่ ต.ปากน้ำ อ.ละงู - 1.659 - - 3
100 เขาใหญ่ ต.ปากน้ำ อ.ละงู - 4.611 - - 3
101 ตามะ ต.ละงู อ.ละงู 0.052 - - - 3
102 ลีดีเล็ก ต.ละงู อ.ละงู 0.353 - - - 3
103 ลีดีใหญ่ ต.ละงู อ.ละงู - 1.217 - - 3
104 กล้วย ต.แหลมสน อ.ละงู 0.134 - - - 3
105 กะเบ็ง ต.แหลมสน อ.ละงู - - 30.190 - 3
106 โต๊ะนายมน ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล - 2.111 - - 1
รวมพื้นที่เกาะ 311.839 ตร.กม. 13.882 25.402 121.715 150.84  
รวมจำนวนเกาะ 106 เกาะ 92 9 4 1