ขนาด
ข้อมูลเกาะรายจังหวัด
เกาะในจังหวัดตรัง

เกาะในจังหวัดตรัง

มีจำนวนทั้งสิ้น 54 เกาะตั้งอยู่ใน 14 ตำบล 5 อำเภอ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 75.312 ตารางกิโลเมตร เกาะที่มีขนาดใหญ่สุด คือ เกาะตะลิบง รองลงมาเป็นเกาะสุกรและเกาะมุก เกาะท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ เกาะกระดาน เกาะมุก เกาะเชือก เกาะลิบง เกาะสุกรและเกาะหลาวเหลียง

รายชื่อเกาะในจังหวัดตรัง: หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2 = อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
3 = อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

ลำดับที่ ชื่อเกาะ ตำบล อำเภอ พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) หน่วยงาน
< 1 1-9.9 10-99.9 >100
1 ตูเกีย ต.ตะเสะ กิ่งอ.หาดสำราญ 0.006 - - - 1
2 นก ต.ตะเสะ กิ่งอ.หาดสำราญ 0.013 - - - 1
3 โต๊ะลาน้อย ต.กันตังใต้ อ.กันตัง 0.025 - - - 1
4 โต๊ะลา ต.กันตังใต้ อ.กันตัง 0.211 - - - 1
5 แลน ต.กันตังใต้ อ.กันตัง 0.418 - - - 2
6 กา ต.กันตังใต้ อ.กันตัง 0.471 - - - 1
7 ลูกไม้ ต.กันตังใต้ อ.กันตัง - 1.16 - - 1
8 เหลาตำ ต.กันตังใต้ อ.กันตัง - 1.173 - - 2
9 ค้อ ต.กันตังใต้ อ.กันตัง - 1.433 - - 2
10 เคี่ยม ต.กันตังใต้ อ.กันตัง - 2.808 - - 1
11 แลน ต.กันตังใต้ อ.กันตัง - 4.431 - - 2
12 เจ้าไหม ต.เกาะลิบง อ.กันตัง 0.029 - - - 2
13 กวาง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง 0.032 - - - 1
14 เชือก ต.เกาะลิบง อ.กันตัง 0.091 - - - 2
15 บะราหน ต.เกาะลิบง อ.กันตัง 0.101 - - - 1
16 แหวน ต.เกาะลิบง อ.กันตัง 0.159 - - - 2
17 กระดาน ต.เกาะลิบง อ.กันตัง - 1.725 - - 2
18 มุกด์ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง - 7.688 - - 2
19 ตะลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง - - 33.428 - 1
20 นก ต.นาเกลือ อ.กันตัง 0.03 - - - 1
21 ลูกไม้ ต.นาเกลือ อ.กันตัง 0.049 - - - 1
22 จากน้อย ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง 0.002 - - - 1
23 ปากลัด ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง 0.266 - - - 1
24 จาก ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง 0.479 - - - 1
25 ตลับหล่น ต.บางสัก อ.กันตัง 0.002 - - - 1
26 กลาง ต.วังวน อ.กันตัง 0.224 - - - 1
27 หลัก ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน 0.005 - - - 3
28 ตุลุ้ยน้อย ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน 0.007 - - - 3
29 แดงน้อย ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน 0.008 - - - 3
30 ตุลุ้ยใหญ่ ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน 0.013 - - - 3
31 แดง ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน 0.016 - - - 3
32 จังกาบ ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน 0.018 - - - 3
33 ตุกุนแพ ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน 0.020 - - - 3
34 จับปี่เล็ก ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน 0.021 - - - 1
35 ตาใบ ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน 0.055 - - - 3
36 เบ็ง ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน 0.075 - - - 3
37 จับปี่ใหญ่ ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน 0.122 - - - 1
38 เลี้ยงใต้ ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน 0.310 - - - 3
39 เลี้ยงเหนือ ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน 0.311 - - - 3
40 เภตรา ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน - 1.116 - - 3
41 สุกร ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน - - 12.296 - 1
42 ค้างคาว ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน 0.234 - - - 1
43 เหลาตรง ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน 0.245 - - - 1
44 กา ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน 0.048 - - - 1
45 ฮ่อไล้ ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน 0.063 - - - 1
46 ท่าสัก ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน 0.382 - - - 1
47 กลาง ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน - 2.447 - - 1
48 กลาง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว 0.093 - - - 1
49 เตาบุโระ ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา 0.108 - - - 1
50 สากกะเบือ ต.บ่อหิน อ.สิเกา 0.042 - - - 1
51 ผี ต.บ่อหิน อ.สิเกา 0.135 - - - 1
52 ลอลอ ต.บ่อหิน อ.สิเกา 0.172 - - - 1
53 ปลิง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา 0.040 - - - 2
54 แมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา 0.456 - - - 2
รวมพื้นที่เกาะ 75.312 ตร.กม. 5.607 23.981 45.724 -  
รวมจำนวนเกาะ 54 เกาะ 43 9 2 -