ขนาด
ข้อมูลเกาะรายจังหวัด
เกาะในจังหวัดกระบี่

เกาะในจังหวัดกระบี่

มีจำนวนทั้งสิ้น 154 เกาะตั้งอยู่ใน 18 ตำบล 5 อำเภอ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 262.047 ตารางกิโลเมตร นับ เป็นจังหวัดที่มีจำนวนเกาะมากเป็นที่สองรองจากจังหวัดพังงา สามเกาะแรกที่มีพื้นที่มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตาน้อยและเกาะปู เช่นเดียวกับเกาะในจังหวัดพังงา เกาะของจังหวัดกระบี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลกและมีจำนวนมาก อาทิ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ เกาะปอดะ เกาะห้อง เกาะไผ่ เกาะพีพีเล เกาะพีพีดอน เกาะลันตาน้อย เกาะลันตาใหญ่ เกาะศรีบอยา เกาะจำ เกาะตะละเบ็ง เกาะรอก และเกาะไหง

รายชื่อเกาะในจังหวัดกระบี่: หน่วยงานรับผิดชอบ
1 = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น;
2 = อุทยานแห่งชาติเกาะลันตา
3 = อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา
4 = อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี

ลำดับที่ ชื่อเกาะ ตำบล อำเภอ พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) หน่วยงาน
< 1 1-9.9 10-99.9 >100
1 บาตู ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา 0.028 - - - 2
2 ปริง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา 0.031 - - - 1
3 งู ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา 0.037 - - - 2
4 ร่าปูพัง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา 0.079 - - - 2
5 ไม้งาม ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา 0.267 - - - 2
6 ย่านัด ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา 0.601 - - - 1
7 ไม้งามใต้ ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา 0.696 - - - 2
8 ลาปูเล ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา - 1.193 - - 2
9 นกงั่ว ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา 0.002 - - - 2
10 หนุ่ย ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา 0.003 - - - 2
11 ผี ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา 0.024 - - - 2
12 แดง ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา 0.027 - - - 2
13 สน ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา 0.079 - - - 1
14 เปลว ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา 0.130 - - - 1
15 หนุ่ยนอก ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา 0.134 - - - 1
16 กำนุ้ย ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา 0.203 - - - 1
17 กำใหญ่ ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา 0.769 - - - 1
18 กลาง ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา 0.820 - - - 1
19 ตะละเบ็ง ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา - 2.260 - - 2
20 ลันตาน้อย ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา - - 72.873 - 2
21 หม้อ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา 0.004 - - - 2
22 เหล็ก ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา 0.013 - - - 1
23 หนุ่ย ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา 0.013 - - - 2
24 ม้า ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา 0.018 - - - 2
25 หนุ่ยกลาง ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา 0.021 - - - 2
26 หินแดง ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา 0.026 - - - 2
27 ตุกนลิมา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา 0.082 - - - 2
28 กลาง ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา 0.236 - - - 1
29 รอกใน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา - 1.541 - - 2
30 ปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา - 1.542 - - 1
31 รอกนอก ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา - 1.874 - - 2
32 ไหง ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา - 3.635 - - 2
33 ลันตาใหญ่ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา - - 78.270 - 2
34 เขาขวาก ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา 0.005 - - - 1
35 กา ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา 0.212 - - - 1
36 ลังสุด ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา 0.354 - - - 1
37 เขาขวาก ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา 0.672 - - - 1
38 ไม้งาม ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา 0.761 - - - 2
39 วันตีวะ ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา 0.984 - - - 1
40 แร้ง ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา 0.012 - - - 1
41 หมา ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา 0.131 - - - 3
42 ดูโยม ต.คลองพน อ.คลองท่อม 0.027 - - - 1
43 กา ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม 0.009 - - - 1
44 พีพี ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม 0.014 - - - 3
45 ศิลามาก ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม 0.053 - - - 1
46 เลากูหลง ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม 0.105 - - - 1
47 นกคอม ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม 0.307 - - - 1
48 ตามั่น ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ 0.002 - - - 1
49 เจ้าเชียง ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ 0.010 - - - 1
50 แมว ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ 0.014 - - - 1
51 กาโรส ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ 0.015 - - - 4
52 พังกา ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ 0.017 - - - 1
53 หนู ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ 0.018 - - - 1
54 ขุนฤทธิ์ ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ 0.071 - - - 1
55 ใหญ่ ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ 0.162 - - - 1
56 โทน ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ 0.181 - - - 1
57 หนึ่ง ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ 0.001 - - - 1
58 โขด ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ 0.002 - - - 1
59 หิลัย ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ 0.002 - - - 1
60 สอง ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ 0.006 - - - 1
61 เมย ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ 0.007 - - - 4
62 หัง ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ 0.010 - - - 1
63 ห้า ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ 0.013 - - - 2
64 ลุเต็น ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ 0.019 - - - 1
65 เหลาเหรียม ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ 0.020 - - - 4
66 สาม ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ 0.026 - - - 1
67 ทราย ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ 0.032 - - - 1
68 เหลากา ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ 0.036 - - - 4
69 เต็น ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ 0.042 - - - 1
70 สี่ ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ 0.045 - - - 1
71 เหลาลาดิง ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ 0.070 - - - 4
72 สิเร่ ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ 0.073 - - - 1
73 นอก ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ 0.075 - - - 1
74 ปาหุเสีย ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ 0.080 - - - 4
75 สะยาตาลิง ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ 0.105 - - - 1
76 ยะลาฮูตัง ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ 0.124 - - - 4
77 กามิด ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ 0.138 - - - 4
78 สะยา ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ 0.209 - - - 1
79 เหลาบุโล๊ะ ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ 0.237 - - - 4
80 ปากกะ ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ 0.287 - - - 4
81 เหลาบิเละ ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ 0.459 - - - 4
82 น้อย ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ 0.019 - - - 3
83 นก ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ 0.041 - - - 1
84 หนู ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ 0.148 - - - 3
85 เสม็ด ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ 0.005 - - - 3
86 แดง ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ 0.012 - - - 3
87 ต่อ ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ 0.022 - - - 3
88 กวาง ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ 0.030 - - - 3
89 แร้ง ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ 0.043 - - - 3
90 เขาปากคลอง ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ 0.051 - - - 3
91 รังไก่ ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 0.003 - - - 3
92 เลียว ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 0.006 - - - 3
93 ยาวาบ้องเกาะ ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 0.013 - - - 1
94 แม่อุไร ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 0.013 - - - 1
95 นาง ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 0.015 - - - 3
96 ค่อม ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 0.015 - - - 1
97 ยามัน ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 0.017 - - - 3
98 มาตังหมิง ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 0.020 - - - 3
99 เล่าเป ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 0.021 - - - 3
100 บิด๊ะใน ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 0.023 - - - 3
101 ยาวาซำ ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 0.035 - - - 3
102 รังนก ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 0.035 - - - 3
103 ยาวาบน ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 0.035 - - - 3
104 เขาสามหน่วย ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 0.038 - - - 3
105 บิด๊ะนอก ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 0.053 - - - 3
106 ไม้ไผ่ ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 0.232 - - - 3
107 ยูง ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 0.291 - - - 3
108 ปอดะใน ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 0.430 - - - 3
109 ปอดะนอก ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 0.450 - - - 3
110 พีพีเล ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ - 1.473 - - 3
111 พีพีดอน ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ - - 10.205 - 3
112 แมว เทศบาลเมืองกระบี่ อ.เมืองกระบี่ 0.039 - - - 1
113 หลักน้อย ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง 0.003 - - - 1
114 เปลาด ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง 0.028 - - - 1
115 ไม้งาม ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง 0.057 - - - 2
116 กา ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง 0.082 - - - 2
117 หอย ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง 0.094 - - - 1
118 จำ ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง 0.201 - - - 1
119 เล็ก ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง 0.209 - - - 1
120 ปาป ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง 0.227 - - - 1
121 สีมา ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง 0.229 - - - 1
122 หลักใหญ่ ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง 0.235 - - - 1
123 แดง ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง 0.878 - - - 1
124 นกค่อม ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง - 2.364 - - 1
125 โต๊ะลัง ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง - 2.579 - - 1
126 ลูดู ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง - 6.485 - - 1
127 หัง ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง - - 14.492 - 1
128 ศรีบอยา ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง - - 15.057 - 1
129 ปู ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง - - 19.280 - 2
130 ไม้ไผ่ ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง 0.094 - - - 1
131 นกค่อม ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง - 5.865 - - 1
132 โต๊ะหลำ ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง 0.503 - - - 1
133 เยื่อแดง ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง - 1.344 - - 1
134 อ่าวช้างตาย ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก 0.002 - - - 4
135 แหลมทะลุ ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก 0.008 - - - 4
136 ฮาม ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก 0.010 - - - 4
137 แหลมค้างคาว ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก 0.010 - - - 4
138 แหลมตุโดด ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก 0.014 - - - 4
139 เลาดัว ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก 0.020 - - - 4
140 หาม ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก 0.059 - - - 4
141 เขาแคบ ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก 0.141 - - - 1
142 รงมารง ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก 0.676 - - - 4
143 ช่องลาดใต้ ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก - 2.225 - - 4
144 กา ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก 0.002 - - - 1
145 จำปา ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก 0.002 - - - 1
146 จำปา ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก 0.009 - - - 1
147 แหลมเล ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก 0.040 - - - 1
148 แดง ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก 0.043 - - - 1
149 ทะลุ ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก 0.047 - - - 1
150 แตก ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก 0.059 - - - 4
151 มีไลย ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก 0.071 - - - 4
152 ยูง ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก 0.103 - - - 1
153 ปลาไหล ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก 0.230 - - - 1
154 ค้างคาว ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก 0.348 - - - 1
รวมพื้นที่เกาะ 262.047 ตร.กม. 17.486 34.38 210.177 -  
รวมจำนวนเกาะ 154 เกาะ 135 13 6 -