ขนาด
ข้อมูลเกาะรายจังหวัด
เกาะในจังหวัดภูเก็ต

เกาะในจังหวัดภูเก็ต

มีจำนวนทั้งสิ้น 37 เกาะตั้งอยู่ใน 17 ตำบล 3 อำเภอ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 546.585 ตารางกิโลเมตร เกาะภูเก็ตเป็นที่ตั้งจังหวัดและเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เกาะที่มีขนาดรองลงมา คือ เกาะสิเหร่ และเกาะราชาใหญ่ เกาะภูเก็ตเป็นเกาะที่มีการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลและชายฝั่งเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นสถานที่ตั้งของสถาบันวิจัยทรัพยากรทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันวิจัยฯมีทั้งเรือสำรวจวิจัยทางทะเลขนาดใหญ่ รวมทั้งพิพิธภัณฑ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่รวบรวมตัวอย่างและข้อมูลสัตว์และพืชทะเลจำนวนมาก นับเป็นสถาบันวิจัยฯที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ได้ดำเนินการมานานกว่า 40 ปี ในจังหวัดภูเก็ตนอกจากตัวเกาะภูเก็ตที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกแล้วยังมีเกาะอื่นๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ เกาะราชาใหญ่ เกาะเฮ เกาะแก้ว เกาะบอน เกาะมะพร้าว เกาะรังใหญ่ เกาะรังน้อยและเกาะไม้ท่อน

รายชื่อเกาะในจังหวัดภูเก็ต: หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 = อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

ลำดับที่ ชื่อเกาะ ตำบล อำเภอ พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) หน่วยงาน
< 1 1-9.9 10-99.9 >100
1 แวว ต.เชิงทะเล อ.ถลาง 0.009 - - - 2
2 กะลา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง 0.116 - - - 2
3 ยามู ต.ป่าคลอก อ.ถลาง 0.009 - - - 1
4 เฮ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง 0.012 - - - 1
5 ทะนาน ต.ป่าคลอก อ.ถลาง 0.018 - - - 1
6 แพ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง 0.023 - - - 1
7 ปายู ต.ป่าคลอก อ.ถลาง 0.043 - - - 1
8 งำ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง 0.164 - - - 1
9 นาคาน้อย ต.ป่าคลอก อ.ถลาง 0.205 - - - 1
10 แรด ต.ป่าคลอก อ.ถลาง 0.363 - - - 1
11 นาคาใหญ่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง - 1.998 - - 1
12 ละวะน้อย ต.ป่าคลอก อ.ถลาง 0.006 - - - 1
13 นก ต.ไม้ขาว อ.ถลาง 0.003 - - - 1
14 กะลา ต.ไม้ขาว อ.ถลาง 0.005 - - - 1
15 ปู ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต 0.046 - - - 1
16 มะพร้าวน้อย ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต 0.013 - - - 1
17 รังน้อย ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต 0.049 - - - 1
18 รังใหญ่ ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต 0.483 - - - 1
19 มะพร้าว ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต - 3.617 - - 1
20 มาลี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต 0.021 - - - 1
21 สิเหร่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต - 8.042 - - 1
22 ทะนาน ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต 0.016 - - - 1
23 มัน ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต 0.113 - - - 1
24 แก้วน้อย ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต 0.126 - - - 1
25 แก้วใหญ่ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต 0.192 - - - 1
26 บอน ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต 0.322 - - - 1
27 แอว ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต 0.338 - - - 1
28 ราชาน้อย ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต 0.743 - - - 1
29 เฮ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต - 1.774 - - 1
30 ราชาน้อย ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต - 2.476 - - 1
31 โหลน ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต - 4.623 - - 1
32 ราชาใหญ่ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต - 4.708 - - 1
33 กุย ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต 0.017 - - - 1
34 ตะเภาน้อย ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต 0.118 - - - 1
35 ตะเภาใหญ่ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต 0.403 - - - 1
36 ไม้ท่อน ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต 0.698 - - - 1
37 ภูเก็ต 17 ตำบล 3 อำเภอ - - - 514.675 1
รวมพื้นที่เกาะ  94.271 ตร.กม. 7.065 26.313 60.895 -  
รวมจำนวนเกาะ 56 เกาะ 40 13 3 -