ขนาด
ข้อมูลเกาะรายจังหวัด
เกาะในจังหวัดพังงา

เกาะในจังหวัดพังงา

มีจำนวนทั้งสิ้น 155 เกาะตั้งอยู่ใน 16 ตำบล 6 อำเภอ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 440.197 ตารางกิโลเมตร เกาะที่มีพื้นที่มากที่สุด คือ เกาะพระทอง รองลงมา คือ เกาะยาวใหญ่และเกาะคอเขา เกาะในจังหวัดพังงาส่วนมากตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล อาทิ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานเหล่านี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก เกาะที่นักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยว ได้แก่ เกาะพระทอง เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะตอรินลา เกาะปาจุมบา เกาะสต๊อร์ค เกาะสิมิลัน เกาะสี่ เกาะปันหยี เกาะเขาพิงกัน-เขาตาปู เกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อย เกาะไข่ในและเกาะไข่นอก

รายชื่อเกาะในจังหวัดพังงา: หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 = อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
3 = อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
4 = อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
5 = อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
6 = อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง
7 = อุทยานแห่งชาติเขาแหลมสน

ลำดับที่ ชื่อเกาะ ตำบล อำเภอ พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) หน่วยงาน
< 1 1-9.9 10-99.9 >100
1 นก ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว 0.004 - - - 1
2 บ่อรังไก่ ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว 0.004 - - - 3
3 ยูง ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว 0.005 - - - 3
4 ตีหมู ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว 0.007 - - - 3
5 เหลาหนี ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว 0.012 - - - 3
6 จาบัง ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว 0.014 - - - 2
7 แตเราะ ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว 0.017 - - - 3
8 ทอง ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว 0.023 - - - 3
9 นอก ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว 0.026 - - - 1
10 แดง ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว 0.026 - - - 3
11 หินมดแดง ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว 0.030 - - - 3
12 พลอง ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว 0.033 - - - 3
13 ฮันตู ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว 0.034 - - - 2
14 ใต้ ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว 0.052 - - - 3
15 เหลาไป ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว 0.054 - - - 3
16 กูดูเล็ก ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว 0.069 - - - 3
17 โรย ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว 0.192 - - - 3
18 เหลาบาตัง ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว 0.346 - - - 3
19 กูดูใหญ่ ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว 0.408 - - - 3
20 โบยน้อย ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว 0.574 - - - 3
21 โบยใหญ่ ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว - 2.350 - - 3
22 ยาวน้อย ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว - - 36.140 - 3
23 ลูกเกาะ ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว 0.002 - - - 1
24 สูบ ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว 0.004 - - - 1
25 โล๊ะกาหลาด ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว 0.156 - - - 1
26 ยาวใหญ่ ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว - - 87.241 - 3
27 ไข่ ต.พรุใน อ.เกาะยาว 0.012 - - - 1
28 ไข่ใน ต.พรุใน อ.เกาะยาว 0.014 - - - 1
29 ช่องลัดน้อย ต.พรุใน อ.เกาะยาว 0.017 - - - 1
30 ไข่นอก ต.พรุใน อ.เกาะยาว 0.033 - - - 1
31 ดอกไม้ ต.พรุใน อ.เกาะยาว 0.06 - - - 1
32 ไก่ ต.พรุใน อ.เกาะยาว 0.072 - - - 1
33 หนุ่ย ต.พรุใน อ.เกาะยาว 0.119 - - - 1
34 ลีปี ต.พรุใน อ.เกาะยาว 0.146 - - - 1
35 ช่องลัดใหญ่ ต.พรุใน อ.เกาะยาว 0.169 - - - 1
36 กา ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า 0.026 - - - 1
37 ปอ ต.เกาะคอเขา อ.คุระบุรี 0.288 - - - 6
38 น้อย ต.เกาะคอเขา อ.คุระบุรี - 2.297 - - 1
39 คอเขา ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า - - 67.747 - 6
40 ลูกตุ้ม ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี 0.007 - - - 6
41 ห้างสูง ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี 0.009 - - - 1
42 พ่อตา ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี 0.032 - - - 6
43 ไชยา ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี 0.033 - - - 1
44 กลาง ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี 0.034 - - - 6
45 ปาหยัน ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี 0.043 - - - 4
46 กลาง ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี 0.045 - - - 6
47 รังนก ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี 0.055 - - - 6
48 หอย ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี 0.058 - - - 6
49 กลอย ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี 0.066 - - - 6
50 อำพัน ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี 0.080 - - - 6
51 ห้า ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี 0.097 - - - 4
52 กลาง ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี 0.132 - - - 6
53 ถ้วย ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี 0.157 - - - 6
54 สต๊อร์ค ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี 0.163 - - - 5
55 บอน ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี 0.202 - - - 4
56 ปาจุมบา ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี 0.323 - - - 5
57 ชาด ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี 0.407 - - - 6
58 ปายู ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี 0.416 - - - 4
59 บางปิหลัง ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี 0.490 - - - 1
60 ตอรินลา ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี 0.598 - - - 5
61 บางู ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี 0.672 - - - 4
62 ปายัง ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี 0.708 - - - 4
63 เมียง ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี 0.712 - - - 4
64 หูยง ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี 0.977 - - - 4
65 ตาชัย ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี - 1.400 - - 4
66 สิมิลัน ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี - 3.789 - - 4
67 สุรินทร์ใต้ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี - 8.761 - - 5
68 ทุ่งทุ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี - 9.134 - - 6
69 สุรินทร์เหนือ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี - - 14.19 - 5
70 ระ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี - - 19.139 - 6
71 พระทอง ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี - - 96.608 - 6
72 จง ต.คุระ อ.คุระบุรี 0.048 - - - 6
73 สี่สิบ ต.คุระ อ.คุระบุรี 0.089 - - - 6
74 ไข่ใหญ่ ต.คุระ อ.คุระบุรี 0.214 - - - 6
75 ปากทุ่งรักใหญ่ ต.คุระ อ.คุระบุรี 0.359 - - - 6
76 ยาว ต.คุระ อ.คุระบุรี 0.655 - - - 6
77 พนันเมีย ต.คุระ อ.คุระบุรี - 1.003 - - 6
78 นกฮูก ต.คุระ อ.คุระบุรี - 1.301 - - 6
79 ขาด ต.คุระ อ.คุระบุรี - 9.767 - - 6
80 ทุ่งนางดำ ต.คุระ อ.คุระบุรี - - 11.573 - 6
81 น้อย ต.บางวัน อ.คุระบุรี 0.022 - - - 6
82 บางทุ่งหญ้า ต.บางวัน อ.คุระบุรี 0.061 - - - 6
83 เต่า ต.บางวัน อ.คุระบุรี 0.076 - - - 6
84 มุกใหญ่ ต.บางวัน อ.คุระบุรี 0.093 - - - 1
85 หินถาก ต.บางวัน อ.คุระบุรี 0.144 - - - 6
86 นก ต.บางวัน อ.คุระบุรี 0.159 - - - 6
87 อ่าวเวะ ต.บางวัน อ.คุระบุรี 0.588 - - - 6
88 ห้าง ต.บางวัน อ.คุระบุรี - 1.401 - - 6
89 เละ ต.บางวัน อ.คุระบุรี - 2.356 - - 6
90 แดง ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง 0.02 - - - 3
91 หลังแอ่น ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง 0.021 - - - 3
92 พิงกัน ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง 0.04 - - - 3
93 ไข่ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง 0.041 - - - 3
94 ลอลอ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง 0.048 - - - 3
95 กลาง ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง 0.053 - - - 3
96 ไม้เรียง ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง 0.102 - - - 3
97 ยาง ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง 0.18 - - - 3
98 ทะลุนอก ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง 0.219 - - - 3
99 ทะลุออก ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง 0.228 - - - 3
100 ทะลุ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง 0.32 - - - 3
101 กลาง ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง 0.49 - - - 1
102 แหลมหรา ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง 0.41 - - - 1
103 ทะลุใต้ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง 0.525 - - - 3
104 หาดแปะต้อง ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง - 2.955 - - 3
105 รายาหริ่ง ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง - 3.180 - - 3
106 กะลา ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง 0.004 - - - 1
107 แพ ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง 0.006 - - - 1
108 บุหรง ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง 0.010 - - - 3
109 ผักหวาน ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง 0.020 - - - 1
110 นกคุ้ม ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง 0.021 - - - 3
111 ชาวทะเลเหนือ ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง 0.045 - - - 3
112 หลังแอ่น ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง 0.056 - - - 3
113 ชาวทะเลใต้ ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง 0.081 - - - 3
114 นกเขา ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง 0.083 - - - 3
115 สะวังใหญ่ ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง 0.086 - - - 3
116 ลานา ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง 0.093 - - - 3
117 ห้อง ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง 0.191 - - - 3
118 ละวะใหญ่ ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง 0.246 - - - 3
119 นาแค ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง 0.271 - - - 3
120 พระวาดน้อย ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง 0.423 - - - 3
121 กลาง ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง 0.521 - - - 3
122 หาดนากายา ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง 0.865 - - - 3
123 พระอาดเฒ่า ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง - 1.331 - - 3
124 พร้าว ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง - 1.704 - - 3
125 พนัก ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง - 2.265 - - 3
126 กา ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง 0.022 - - - 1
127 หนู ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า 0.005 - - - 1
128 แมว ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า 0.076 - - - 1
129 ปู ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า 0.214 - - - 1
130 พานตวน ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า 0.661 - - - 1
131 กลาง ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า 0.969 - - - 3
132 กลาง ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า - 1.108 - - 3
133 เสม็ด ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า - 1.994 - - 1
134 ล้าน ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า - 6.571 - - 7
135 เขาปูนใต้ ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด 0.057 - - - 1
136 เขาปูนเหนือ ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด 0.074 - - - 1
137 นมสาวน้อย ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา 0.005 - - - 3
138 นมสาวใหญ่ ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา 0.011 - - - 3
139 ไม้เรียง ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา 0.012 - - - 1
140 เขาขาว ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา 0.021 - - - 1
141 นก ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา 0.033 - - - 1
142 กลางใต้ ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา 0.06 - - - 1
143 ปันหยี ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา 0.121 - - - 3
144 ไม้ไผ่ ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา 0.316 - - - 1
145 กลางเหนือ ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา 0.375 - - - 1
146 หมาก ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา - 1.949 - - 1
147 เขาโต๊ะแม ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา - 2.474 - - 1
148 ลูกไม้ ต.บางเตย อ.เมืองพังงา 0.054 - - - 1
149 สองพี่น้อง ต.บางเตย อ.เมืองพังงา 0.168 - - - 1
150 บางลิง ต.บางเตย อ.เมืองพังงา 0.274 - - - 1
151 ตังเลน ต.บางเตย อ.เมืองพังงา - 1.953 - - 1
152 กลาง ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง - 1.536 - - 3
153 สองพี่น้อง ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง - 3.469 - - 3
154 สองพี่น้อง ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง - 4.984 - - 3
155 เขาเต่า ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง - 5.213 - - 3
รวมพื้นที่เกาะ 440.197 ตร.กม. 21.319 86.245 332.638 -  
รวมจำนวนเกาะ 155 เกาะ 122 26 7 -