ขนาด
ข้อมูลเกาะรายจังหวัด
เกาะในจังหวัดระนอง

เกาะในจังหวัดระนอง

มีจำนวนทั้งสิ้น 56 เกาะตั้งอยู่ใน 10 ตำบล 3 อำเภอ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 94.271 ตารางกิโลเมตร เกาะที่มีขนาดใหญ่พื้นที่มากกว่า 10 ตารางกิโลเมตร คือเกาะทรายดำ เกาะช้างและเกาะพยาม มีเกาะที่อยู่ประชิดชายแดนประเทศพม่าและมีปัญหาเรื่องการกำหนดเขตแดนอยู่ 3 เกาะ ได้แก่ เกาะหลาม เกาะคันและเกาะขี้นก เกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ เกาะเหลา เกาะช้าง เกาะพยามและหมู่เกาะกำ

รายชื่อเกาะในจังหวัดระนอง: หน่วยงานรับผิดชอบ
1 = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 = อุทยานแห่งชาติแหลมสน
3 = อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี
4 = อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม

ลำดับที่ ชื่อเกาะ ตำบล อำเภอ พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) หน่วยงาน
< 1 1-9.9 10-99.9 >100
1 กำหนุ่ย ต.กำพวน กิ่งอ.สุขสำราญ 0.021 - - - 2
2 ลูกกำออก ต.กำพวน กิ่งอ.สุขสำราญ 0.028 - - - 2
3 กลาง ต.นาคา กิ่งอ.สุขสำราญ 0.031 - - - 1
4 ลูกกำกลาง ต.กำพวน กิ่งอ.สุขสำราญ 0.065 - - - 2
5 ลูกกำใต้ ต.กำพวน กิ่งอ.สุขสำราญ 0.091 - - - 2
6 นก ต.นาคา กิ่งอ.สุขสำราญ 0.195 - - - 1
7 ลูกกำตก ต.นาคา กิ่งอ.สุขสำราญ 0.283 - - - 2
8 ค้างคาว ต.นาคา กิ่งอ.สุขสำราญ 0.399 - - - 2
9 ล้าน ต.กำพวน กิ่งอ.สุขสำราญ 0.422 - - - 2
10 ทับนอ ต.นาคา กิ่งอ.สุขสำราญ 0.773 - - - 1
11 กำนุ้ย ต.กำพวน กิ่งอ.สุขสำราญ - 1.518 - - 2
12 กำใหญ่ ต.กำพวน กิ่งอ.สุขสำราญ - 4.008 - - 2
13 เปียกน้ำน้อย ต.บางหิน อ.กะเปอร์ 0.079 - - - 2
14 นกฮูก ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์ 0.273 - - - 1
15 มะพร้าว ต.บางหิน อ.กะเปอร์ 0.652 - - - 1
16 เทา ต.บางหิน อ.กะเปอร์ - 1.313 - - 2
17 เปียกน้ำใหญ่ ต.บางหิน อ.กะเปอร์ - 1.505 - - 2
18 นุ้ย ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง 0.002 - - - 1
19 ขี้นก ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง 0.004 - - - 1
20 ต้นไม้ ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง 0.005 - - - 1
21 ลูกปลาย ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง 0.005 - - - 1
22 ลูกสินไห ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง 0.006 - - - 1
23 โพธิ์น้อย ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง 0.008 - - - 1
24 สะระนีย์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง 0.010 - - - 1
25 กลม ต.หงาว อ.เมืองระนอง 0.010 - - - 1
26 นกเปล้า ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง 0.013 - - - 3
27 ภูมิ ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง 0.019 - - - 1
28 ปริง ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง 0.045 - - - 4
29 โชน ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง 0.045 - - - 3
30 ปลิง ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง 0.049 - - - 3
31 คัน ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง 0.050 - - - 1
32 โคม ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง 0.051 - - - 1
33 ไฟไหม้ ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง 0.058 - - - 4
34 หม้อ ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง 0.122 - - - 4
35 หมู ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง 0.161 - - - 2
36 ขาม ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง 0.182 - - - 1
37 วัวดำ ต.หงาว อ.เมืองระนอง 0.200 - - - 1
38 ทะลุ ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง 0.237 - - - 4
39 ตาวัวดำ ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง 0.266 - - - 1
40 โพธิ์ ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง 0.282 - - - 1
41 ลมราบ ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง 0.321 - - - 1
42 ไร่ ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง 0.408 - - - 4
43 หลาม ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง 0.416 - - - 1
44 เสียด ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง 0.778 - - - 3
45 คณฑี ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง - 1.006 - - 1
46 ขวาง ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง - 1.078 - - 3
47 ตาครุฑ ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง - 1.109 - - 4
48 กลาง ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง - 1.327 - - 1
49 สน ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง - 1.559 - - 4
50 ยาว ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง - 1.930 - - 3
51 เหลา ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง - 2.273 - - 1
52 สินไห ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง - 2.922 - - 1
53 กำ ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง - 4.765 - - 1
54 พยาม ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง - - 16.868 - 4
55 ช้าง ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง - - 20.217 - 4
56 ทรายดำ ต.หงาว อ.เมืองระนอง - - 23.81 - 4
รวมพื้นที่เกาะ  94.271 ตร.กม. 7.065 26.313 60.895 -  
รวมจำนวนเกาะ 56 เกาะ 40 13 3 -