ขนาด
ข้อมูลเกาะรายจังหวัด
เกาะในจังหวัดนราธิวาส

เกาะในจังหวัดนราธิวาส

มีจำนวนทั้งสิ้น 3 เกาะตั้งอยู่ใน 2 ตำบล 1 อำเภอ มีพื้นที่รวมทั้งหมด  0.642 ตารางกิโลเมตร ทั้งหมดเป็นเกาะขนาดเล็ก

รายชื่อเกาะในจังหวัดนราธิวาส: หน่วยงานรับผิดชอบ  (1 = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ลำดับที่ ชื่อเกาะ ตำบล อำเภอ พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) หน่วยงาน
< 1 1-9.9 10-99.9 >100
1 ปูลาเจ๊ะมูดอ ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ 0.005 - - - 1
2 มะปิง ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ 0.125 - - - 1
3 ยาว ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ 0.512 - - - 1
รวมพื้นที่เกาะ 0.642 ตร.กม. 0.642 - - -  
รวมจำนวนเกาะ 3 เกาะ 3 - - -