ขนาด
ข้อมูลเกาะรายจังหวัด
เกาะในจังหวัดปัตตานี

เกาะในจังหวัดปัตตานี

มีจำนวนทั้งสิ้น 4 เกาะตั้งอยู่ใน 3 ตำบล 3 อำเภอ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 4.297 ตารางกิโลเมตร เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ เกาะตู้และเกาะบาเละ ในอำเภอยะหริ่ง

รายชื่อเกาะในจังหวัดปัตตานี: หน่วยงานรับผิดชอบ  (1 = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ลำดับที่ ชื่อเกาะ ตำบล อำเภอ พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) หน่วยงาน
< 1 1-9.9 10-99.9 >100
1 โลซิน ต.น้ำบ่อ อ.ปานาเระ 0 - - - 1
2 ละปิ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี 0.076   - - 1
3 บาเละ ต.บางปู อ.ยะหริ่ง - 1.211 - - 1
4 ตู้ ต.บางปู อ.ยะหริ่ง - 3.010 - - 1
รวมพื้นที่เกาะ 4.297 ตร.กม. 0.076 4.221 - -  
รวมจำนวนเกาะ 4 เกาะ 2 2 -