ขนาด
ข้อมูลเกาะรายจังหวัด
เกาะในจังหวัดสงขลา

เกาะในจังหวัดสงขลา

มีจำนวนทั้งสิ้น 6 เกาะตั้งอยู่ใน 5 ตำบล 3 อำเภอ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 6.367 ตารางกิโลเมตร เกาะที่มีขนาดใหญ่สุด คือเกาะยอ เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบสงขลา

รายชื่อเกาะในจังหวัดสงขลา: หน่วยงานรับผิดชอบ
1 = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 = อุทยานแห่งชาตินกน้ำคูขุด

ลำดับที่ ชื่อเกาะ ตำบล อำเภอ พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) หน่วยงาน
< 1 1-9.9 10-99.9 >100
1 แมว ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา 0.054 - - - 1
2 หนู ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา 0.154 - - - 1
3 ยอ ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา - - 5.918 - 1
4 ตำเหียง ต.คลองรี อ.สทิงพระ 0.046 - - - 2
5 บรรทม ต.คูขุด อ.สทิงพระ 0.165 - - - 2
6 ขาม ต.สะกอม อ.เทพา 0.03 - - - 1
รวมพื้นที่เกาะ  6.367 ตร.กม. 0.449 - 5.918 -  
รวมจำนวนเกาะ 6 เกาะ 5 - 1 -