ข้อมูลเกาะรายจังหวัด

จังหวัดพัทลุง

เกาะในจังหวัดพัทลุง

มีจำนวนทั้งสิ้น 18 เกาะ ตั้งอยู่ใน 3 ตำบล 1 อำเภอ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 95.931 ตารางกิโลเมตร ทั้งหมดเป็นเกาะที่อยู่ในทะเลสาบสงขลา และอยู่ในอำเภอปากพะยูนทั้งสิ้น มีเกาะที่นับว่ามีขนาดใหญ่พอสมควรอยู่ 2 เกาะ คือ เกาะนางคำและเกาะหมาก แต่ละเกาะมีขนาดมากกว่า 35 ตารางกิโลเมตร และเกาะที่มีขนาดรองลงมามีพื้นที่ระหว่าง 1-4 ตารางกิโลเมตรมี 3 เกาะ คือ เกาะแกง เกาะโคบและเกาะสี่เกาะห้า ในจำนวนนี้มีหลายเกาะที่ได้รับการสัมปทานรังนกอีแอ่น

รายชื่อเกาะในจังหวัดพัทลุง: หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2 = อุทยานแห่งนกน้ำคูขุด

ลำดับที่ ชื่อเกาะ ตำบล อำเภอ พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) หน่วยงาน
< 1 1-9.9 10-99.9 >100
1 นก ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน 0.002 - - - 1
2 นก ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน 0.002 - - - 1
3 นก ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน 0.003 - - - 1
4 ป้อย ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน 0.005 - - - 1
5 ร้านไก่ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน 0.01 - - - 1
6 เสือ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน 0.011 - - - 2
7 มันแดง ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน 0.011 - - - 1
8 กระ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน 0.014 - - - 2
9 ท้ายถ้ำคำ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน 0.112 - - - 1
10 ตาโส ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน 0.129 - - - 1
11 ยายโส ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน 0.139 - - - 1
12 สี่เกาะห้า ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน - 1.815 - - 2
13 โคบ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน - 3.723 - - 2
14 หมาก ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน - - 36.555 - 2
15 เพ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน 0.049 - - - 1
16 แกง ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน - 3.777 - - 1
17 นางคำ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน - - 48.785 - 2
18 ราบ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน 0.792 - - - 1
รวมพื้นที่เกาะ 95.931 ตร.กม.         1.279 9.315 85.34 -  

รวมจำนวนเกาะ  18 เกาะ

13

3

2

-