ขนาด
ข้อมูลเกาะรายจังหวัด
เกาะในจังหวัดนครศรีธรรมราช

เกาะในจังหวัดนครศรีธรรมราช

มีจำนวนทั้งสิ้น 9 เกาะตั้งอยู่ใน 3 ตำบล 3 อำเภอ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 1.168 ตารางกิโลเมตร เกาะทั้งหมดมีขนาดเล็กมีขนาดไม่เกิน 1 ตารางกิโลเมตร  เกาะที่ใหญ่ที่สุด คือ เกาะท่าไร่ รองลงมาคือ เกาะกระ ซึ่งเป็นเกาะที่ค่อนข้างห่างจากชายฝั่งมาก เกาะกระเป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเลที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในอ่าวไทยเช่นเดียวกับเกาะคราม มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสูง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง, 2551)  ขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาเพื่อนำเสนอเกาะกระขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ (Ramsar site) แห่งใหม่ของประเทศไทย

รายชื่อเกาะในจังหวัดนครศรีธรรมราช: หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 = กองทัพเรือ
3 = อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้

ลำดับที่ ชื่อเกาะ ตำบล อำเภอ พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) หน่วยงาน
< 1 1-9.9 10-99.9 >100
1 น้อยใน ต.ท้องเนียน อ.ขนอม 0.002 - - - 1
2 น้อยนอก ต.ท้องเนียน อ.ขนอม 0.004 - - - 1
3 ผี ต.ท้องเนียน อ.ขนอม 0.008 - - - 3
4 น้อย ต.ท้องเนียน อ.ขนอม 0.015 - - - 3
5 ท่าไร่ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม 0.594 - - - 3
6 เล็ก ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง 0.038 - - - 2
7 กลาง ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง 0.051 - - - 2
8 กระ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง 0.425 - - - 2
9 ลอย ต.ทุ่งใส อ.สิชล 0.031 - - - 1
รวมพื้นที่เกาะ 1.168 ตร.กม. 1.168 - - -  
รวมจำนวนเกาะ 9 เกาะ 9 - - -