ขนาด
ข้อมูลเกาะรายจังหวัด
เกาะในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกาะในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มีจำนวนทั้งสิ้น 108 เกาะตั้งอยู่ใน 17 ตำบล 7 อำเภอ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 419.285 ตารางกิโลเมตร จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีเกาะมากที่สุดในอ่าวไทย พื้นที่เกาะสมุยมีขนาดใหญ่ที่สุดและใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากเกาะภูเก็ต ส่วนเกาะที่มีขนาดใหญ่รองลงมา คือเกาะพะงัน มีพื้นที่เกินกว่า 100 ตารางกิโลเมตร หมู่เกาะอ่างทองเป็นแหล่งวางไข่ปลาทูที่สำคัญในอ่าวไทย มีการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศหมู่เกาะอ่างทองอยู่จำนวนมาก เช่น สุนันท์ (2549) และพันธุ์ทิพย์และคณะ (2551) เป็นต้น  แหล่งท่องเที่ยวเกาะที่สำคัญ คือ เกาะแตน เกาะสมุย เกาพะงัน เกาะวัวตาหลับ เกาะแม่เกาะ เกาะเต่า และเกาะนางยวน

รายชื่อเกาะในจังหวัดสุราษฏร์ธานี: หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 = อุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ
3 =อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
4 = อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
5=กองทัพเรือ

ลำดับที่ ชื่อเกาะ ตำบล อำเภอ พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)  หน่วยงาน
< 1 1-9.9 10-99.9 >100
1 ปราบ ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ 0.192 - - - 5
2 กงทรายแดง ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน 0.01 - - - 2
3 นางญวน ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน 0.077 - - - 2
4 หางเต่า ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน 0.306 - - - 2
5 เต่า ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน - - 18.572 - 2
6 กง ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน 0.002 - - - 1
7 กงนุ้ย ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน 0.004 - - - 1
8 กงเกลี้ยง ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน 0.022 - - - 1
9 ม้า ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน 0.095 - - - 2
10 แตใน ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน 0.181 - - - 2
11 แตนอก ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน 0.247 - - - 2
12 พะงัน ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน - - - 122.017 2
13 กงริ้น ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน 0.006 - - - 2
14 กงธารเสด็จ ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน 0.027 - - - 1
15 ราใหญ่ ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย 0.004 - - - 4
16 หลัก ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย 0.008 - - - 1
17 ทะลุ ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย 0.01 - - - 1
18 เจดมูล ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย 0.01 - - - 1
19 ดิน ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย 0.018 - - - 1
20 มัดโกง ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย 0.021 - - - 4
21 มัดแดง ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย 0.025 - - - 4
22 หัวตะเข้ ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย 0.026 - - - 1
23 แมลงป่อง ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย 0.032 - - - 1
24 แม่ทับ ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย 0.034 - - - 1
25 วังใน ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย 0.356 - - - 4
26 วังนอก ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย 0.385 - - - 4
27 มัดสุ่ม ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย 0.432 - - - 4
28 ราบ ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย 0.723 - - - 4
29 กะเต็น ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย - 6.858 - - 4
30 พึง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย 0.002 - - - 1
31 กงออก ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย 0.004 - - - 1
32 นาเทียน ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย 0.008 - - - 1
33 ฟานน้อย ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย 0.008 - - - 1
34 ฟาน ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย 0.024 - - - 1
35 แหลมรายนอก ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย 0.027 - - - 1
36 ลุมหมูน้อย ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย 0.028 - - - 1
37 แหลมรายใน ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย 0.028 - - - 1
38 ฟานใหญ่ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย 0.044 - - - 1
39 ส้ม ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย 0.142 - - - 1
40 มัดหลัง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย 0.279 - - - 1
41 นาเทียน ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย 0.007 - - - 1
42 ราหิน ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย 0.003 - - - 1
43 ราเทียน ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย 0.003 - - - 1
44 หนุมาน ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.001 - - - 3
45 สังเค็ต ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.001 - - - 3
46 ค่า ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.002 - - - 3
47 กงแพ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.002 - - - 3
48 หินหลัก ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.002 - - - 3
49 โลนบาน ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.003 - - - 3
50 พระ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.003 - - - 3
51 แจ้ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.003 - - - 3
52 เชือกน้อย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.004 - - - 1
53 เหนียด ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.004 - - - 1
54 ตุ้งกา ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.004 - - - 2
55 หินตั้ง ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.009 - - - 3
56 หว้าน้อย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.016 - - - 3
57 รอก ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.017 - - - 3
58 คา ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.019 - - - 3
59 หัวกล้อง ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.024 - - - 3
60 หินแตก ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.024 - - - 3
61 ท้ายเพลา ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.025 - - - 3
62 แหล ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.026 - - - 3
63 ว่าวน้อย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.029 - - - 2
64 หว้าใหญ่ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.035 - - - 1
65 ตุ้งกู ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.037 - - - 2
66 ง่าม ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.039 - - - 3
67 ค้างทัก ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.04 - - - 3
68 ตู ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.042 - - - 3
69 นอแรต ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.043 - - - 3
70 วัวกันตัง ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.045 - - - 3
71 ว่าวใหญ่ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.046 - - - 2
72 ช้างโทรม ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.048 - - - 3
73 ทะลุ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.061 - - - 1
74 บ่อกอก ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.063 - - - 1
75 ทองทั้งแท่ง ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.064 - - - 3
76 ประหยัด ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.064 - - - 3
77 มดแดง ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.079 - - - 3
78 กล้วย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.09 - - - 3
79 วัวเตะ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.101 - - - 3
80 ผี ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.113 - - - 3
81 เหล่าอยู่ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.205 - - - 1
82 วัวจิ๋ว ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.211 - - - 1
83 แปยัด ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.292 - - - 3
84 หินดับ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.345 - - - 3
85 เตาปูน ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.581 - - - 3
86 ไผ่ลวก ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.587 - - - 3
87 นายพุด ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.717 - - - 3
88 สามเส้า ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 0.759 - - - 3
89 แม่เกาะ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย - 1.003 - - 3
90 ส้ม ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย - 1.255 - - 1
91 วัวตาหลับ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย - 4.801 - - 3
92 พะลวย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย - - 15.8 - 3
93 หัวเสร็จ ต.พุมเรียง อ.ไชยา 0.012 - - - 1
94 เก ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก 0.006 - - - 1
95 หวาด ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก 0.009 - - - 1
96 น้อย ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก 0.016 - - - 1
97 เหยี่ยว ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก 0.019 - - - 1
98 หลัก ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก 0.03 - - - 1
99 แรด ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก 0.059 - - - 1
100 ริกัน ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก 0.148 - - - 1
101 เชือก ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก 0.713 - - - 1
102 นกตะเภา ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก - 2.845 - - 1
103 ขี้นก ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง 0.013 - - - 1
104 สำป่าร้าง ต.คลองฉนาก อ.ท่าฉาง 0.013 - - - 1
105 กลาง ต.คลองฉนาก อ.ท่าฉาง 0.083 - - - 1
106 ลำพู ต.ตลาด อ.ท่าฉาง 0.117 - - - 1
107 ลอย ต.บางกุ้ง อ.ท่าฉาง 0.03 - - - 1
108 สมุย 7 ตำบล อ.เกาะสมุย - - - 236.079 1
รวมพื้นที่เกาะ  419.285 ตร.กม. 10.053 16.762 34.372 358.096  
รวมจำนวนเกาะ 108 เกาะ 99 5 2 2