ขนาด
ข้อมูลเกาะรายจังหวัด
เกาะในจังหวัดชุมพร

เกาะในจังหวัดชุมพร

มีจำนวนทั้งสิ้น 54 เกาะตั้งอยู่ใน 8 ตำบล 5 อำเภอ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 7.269 ตารางกิโลเมตร เกาะส่วนมากอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรและเป็นเกาะขนาดเล็ก เกาะที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 ตารางกิโลเมตรมีเพียง 2 เกาะ คือ เกาะเอียงและเกาะเสม็ด เกาะในจังหวัดชุมพรเป็นเกาะที่มีความสวยงามกระจายอยู่จำนวนมาก เกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ เกาะไข่  เกาะมัตรา (มีปูไก่ซึ่งเป็นปูที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะชอบปีนป่ายต้นไม้อยู่มากมาย) เกาะมะพร้าว เกาะทองหลาง เกาะลังกาจิวและเกาะพิทักษ์ มีเกาะหลายเกาะที่ได้รับสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่น เช่น เกาะมะพร้าวและเกาะลังกาจิว ทั้งนี้ผู้ได้รับสัมปทานต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540

รายชื่อเกาะในจังหวัดชุมพร: หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 = อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

ลำดับที่ ชื่อเกาะ ตำบล อำเภอ พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)  หน่วยงาน
< 1 1-9.9 10-99.9 >100
1 ขี้นก ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก 0.001 - - - 2
2 กะทิ ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก 0.003 - - - 1
3 สูบ ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก 0.005 - - - 2
4 รางบรรทัด ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก 0.006 - - - 2
5 มุกด์ ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก 0.009 - - - 2
6 ยอ ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก 0.028 - - - 2
7 รังห้า ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก 0.045 - - - 2
8 คางเสือ ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก 0.054 - - - 2
9 กลาง ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก 0.091 - - - 1
10 มะพร้าว ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก 0.209 - - - 1
11 ไข่ ต.ชุมโค อ.ปะทิว 0.174 - - - 1
12 เตียบ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว 0.002 - - - 1
13 ขี้นก ต.ปากคลอง อ.ปะทิว 0.002 - - - 1
14 ยอ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว 0.006 - - - 1
15 ร้านไก่ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว 0.016 - - - 1
16 ซีกง ต.ปากคลอง อ.ปะทิว 0.017 - - - 1
17 ร้านเป็ด ต.ปากคลอง อ.ปะทิว 0.024 - - - 1
18 พระ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว 0.039 - - - 1
19 รัง ต.ปากคลอง อ.ปะทิว 0.055 - - - 1
20 เอียง ต.ปากคลอง อ.ปะทิว - 1.965 - - 1
21 จระเข้ ต.สะพลี อ.ปะทิว 0.078 - - - 2
22 มัตโพน ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร 0.032 - - - 1
23 มาตรา ต.ปากน้ำ  อ.เมืองชุมพร 0.719 - - - 2
24 หอก ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร 0.002 - - - 2
25 หลักง่าม ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร 0.003 - - - 2
26 หลักแรด ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร 0.004 - - - 2
27 กะโหลก ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร 0.004 - - - 2
28 ทะลุ ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร 0.006 - - - 2
29 คอเทียน ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร 0.01 - - - 1
30 กา ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร 0.019 - - - 2
31 สาก ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร 0.03 - - - 2
32 ง่ามเล็ก ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร 0.032 - - - 2
33 ละวะ ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร 0.057 - - - 2
34 มะพร้าว ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร 0.06 - - - 2
35 รังกาจิว ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร 0.063 - - - 2
36 ง่ามใหญ่ ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร 0.118 - - - 2
37 อีแรด ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร 0.121 - - - 2
38 ทองหลาง ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร 0.147 - - - 2
39 เสม็ด ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร - 1.467 - - 2
40 บาตร์ ต.ด่านสวี อ.สวี 0.002 - - - 2
41 ทองแก้ว ต.ด่านสวี อ.สวี 0.009 - - - 2
42 ขี้นก ต.ด่านสวี อ.สวี 0.014 - - - 2
43 กระ ต.ด่านสวี อ.สวี 0.018 - - - 2
44 แรด ต.ด่านสวี อ.สวี 0.022 - - - 2
45 แกลบ ต.ด่านสวี อ.สวี 0.025 - - - 2
46 มัดหวายน้อย ต.ด่านสวี อ.สวี 0.03 - - - 2
47 หนู ต.ด่านสวี อ.สวี 0.038 - - - 2
48 มัดหวายใหญ่ ต.ด่านสวี อ.สวี 0.051 - - - 2
49 ยูง ต.ด่านสวี อ.สวี 0.067 - - - 2
50 แมว ต.ด่านสวี อ.สวี 0.072 - - - 2
51 กุลา ต.ด่านสวี อ.สวี 0.627 - - - 2
52 แก้ว ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน 0.027 - - - 1
53 คราม ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน 0.067 - - - 2
54 พิทักษ์ ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน 0.475 - - - 1
รวมพื้นที่เกาะ  7.269 ตร.กม. 3.835 3.432 - -  
รวมจำนวนเกาะ 54 เกาะ 52 2 - -