ขนาด
ข้อมูลเกาะรายจังหวัด
เกาะในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เกาะในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มีจำนวนทั้งสิ้น 23 เกาะตั้งอยู่ใน 8 ตำบล 6 อำเภอ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 3.232 ตารางกิโลเมตร เกาะเกือบทั้งหมดเป็นเกาะขนาดเล็กกว่า 1 ตารางกิโลเมตร ยกเว้นเกาะทะลุในอำเภอบางสะพานน้อย ซึ่งจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญของจังหวัดร

รายชื่อเกาะในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์: หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 = อุทยานแห่งชาติเกาะช้าง
3 = อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
4 = อุทยานแห่งชาติหาดวนกร

ลำดับที่ ชื่อเกาะ ตำบล อำเภอ พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)  หน่วยงาน
< 1 1-9.9 10-99.9 >100
1 ระวาง ต.สามร้อยยอด กิ่งอ.สามร้อยยอด 0.004 - - - 3
2 ระวิง ต.สามร้อยยอด กิ่งอ.สามร้อยยอด 0.013 - - - 3
3 นมสาว ต.สามร้อยยอด กิ่งอ.สามร้อยยอด 0.077 - - - 3
4 ขี้นก ต.สามร้อยยอด กิ่งอ.สามร้อยยอด 0.403 - - - 3
5 กูรำ ต.สามร้อยยอด กิ่งอ.สามร้อยยอด 0.559 - - - 3
6 ท้ายทรีย์ ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก 0.027 - - - 4
7 ร่ำร่า ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก 0.049 - - - 1
8 จาน ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก 0.144 - - - 4
9 หัวหิน ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน 0.058 - - - 1
10 สิงห์ ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย 0.016 - - - 1
11 สังข์ ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย 0.018 - - - 1
12 ทะลุ ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย - 1.178 - - 1
13 พิง ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0.021 - - - 1
14 หลำ ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0.042 - - - 2
15 ร่ม ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0.045 - - - 2
16 หลัก ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0.054 - - - 2
17 พัง ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0.057 - - - 1
18 อีแอ่น ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0.062 - - - 2
19 แรด ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0.138 - - - 2
20 เหลื่อม ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0.238 - - - 1
21 ขี้นก ต.หนองแก อ.หัวหิน 0.004 - - - 1
22 สะเดา ต.หนองแก อ.หัวหิน 0.012 - - - 1
23 ทราย ต.หนองแก อ.หัวหิน 0.014 - - - 1
รวมพื้นที่เกาะ  3.232 ตร.กม. 2.055 1.178 - -  
รวมจำนวนเกาะ 23 เกาะ 22 1 - -