ขนาด
ข้อมูลเกาะรายจังหวัด
เกาะในจังหวัดฉะเชิงเทรา

เกาะในจังหวัดฉะเชิงเทรา

มีเพียงเกาะเดียวคือ เกาะกลาง บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง เป็นเกาะที่เกิดจากสันดอนปากแม่น้ำ เกาะประกอบด้วยป่าชายเลนทั้งเกาะ จึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกน้ำจำนวนมาก ความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงได้มีการศึกษาวิจัยเป็นอย่างดี (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน, 2548)

รายชื่อเกาะในจังหวัดฉะเชิงเทรา: หน่วยงานรับผิดชอบ  (1 = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ลำดับที่ ชื่อเกาะ ตำบล อำเภอ พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)  หน่วยงาน
< 1 1-9.9 10-99.9 >100
1 กลาง ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง 0.204 - - - 1
รวมพื้นที่เกาะ  0.204 - - -  
รวมจำนวนเกาะ  1 - - -