ขนาด
ข้อมูลเกาะรายจังหวัด
เกาะในจังหวัดระยอง

เกาะในจังหวัดระยอง 

มีจำนวนทั้งสิ้น 16 เกาะตั้งอยู่ใน 3 ตำบล 2 อำเภอ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 6.238 ตารางกิโลเมตร เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ เกาะเสม็ด รองลงมาคือ เกาะมันใน เกาะส่วนมากอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้าหมู่เกาะเสม็ด เกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย เกาะเสม็ด เกาะกุฎี เกาะทะลุและเกาะมันนอก เกาะที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะเต่าทะเล คือ เกาะมันใน ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯม

รายชื่อเกาะในจังหวัดระยอง: หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฅ
2 = อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้าหมู่เกาะเสม็ด

ลำดับที่ ชื่อเกาะ ตำบล อำเภอ พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) หน่วยงาน
< 1 1-9.9 10-99.9 >100
1 ยุ้งเกลือ ต.ชากพง อ.แกลง 0.162 - - - 2
2 ค้างคาว ต.ชากพง อ.แกลง 0.337 - - - 2
3 ขาม ต.ชากพง อ.แกลง 0.423 - - - 2
4 กรวย ต.ชากพง อ.แกลง 0.456 - - - 2
5 เกล็ดฉลาม ต.ชากพง อ.แกลง 0.462 - - - 2
6 ปลาตีน ต.ชากพง อ.แกลง - 1.0 - - 2
7 ทะลุ ต.ชากพง อ.แกลง - 1.437 - - 2
8 กุฏี ต.ชากพง อ.แกลง - 1.501 - - 2
9 ขี้ปลา ต.กร่ำ อ.แกลง 0.321 - - - 1
10 มันนอก ต.กร่ำ อ.แกลง - 2.003 - - 2
11 มันกลาง ต.กร่ำ อ.แกลง - 2.006 - - 2
12 มันใน ต.กร่ำ อ.แกลง - 3.361 - - 2
13 สันฉลาม ต.เพ อ.เมืองระยอง 0.025 - - - 2
14 จัน ต.เพ อ.เมืองระยอง 0.041 - - - 2
15 สะเก็ด ต.เพ อ.เมืองระยอง 0.042 - - - 1
16 เสม็ด ต.เพ อ.เมืองระยอง - 5.321 - - 2
รวมพื้นที่เกาะ 6.238 ตร.กม. 2.269 16.629 - -  
รวมจำนวนเกาะ 16 เกาะ 9 7 - -