ขนาด
ข้อมูลเกาะรายจังหวัด
เกาะในจังหวัดจันทบุรี

เกาะในจังหวัดจันทบุรี

มีจำนวนทั้งสิ้น 19 เกาะ<ตั้งอยู่ใน 10 ตำบล 4 อำเภอ มีพื้นที่ทั้งหมด 12.993 ตารางกิโลเมตร เกาะส่วนมากเป็นเกาะขนาดเล็ก เกาะที่มีขนาดพื้นที่มากที่สุด คือ เกาะโขดขลู ตั้งอยู่ในตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรีมีขนาดเพียง 5.7 ตารางกิโลเมตร

รายชื่อเกาะในจังหวัดจันทบุรี: หน่วยงานรับผิดชอบ  (1 = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 = อุทยานแห่งชาติอ่าวคุ้งกระเบน)

ลำดับที่ ชื่อเกาะ ตำบล อำเภอ พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)  หน่วยงาน
< 1 1-9.9 10-99.9 >100
1 สันไร่ ต.บ่อ อ.ขลุง 0.047 - - - 1
2 ใหญ่ ต.บ่อ อ.ขลุง 0.928 - - - 1
3 จิกกลาง ต.บางชัน อ.ขลุง 0.098 - - - 1
4 นก ต.บางชัน อ.ขลุง 0.238 - - - 1
5 จิกนอก ต.บางชัน อ.ขลุง 0.663 - - - 1
6 ล่อน ต.บางชัน อ.ขลุง - 2.272 - - 1
7 ลูกสะบ้า ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ 0.005 - - - 1
8 สะบ้า ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ 0.149 - - - 2
9 นกใหญ่ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ 0.347 - - - 2
10 นกเล็ก ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ 0.051 - - - 1
11 เปริด ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ 0.578 - - - 1
12 กวาง ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ 0.124 - - - 1
13 จุฬา ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ 0.026 - - - 1
14 นมสาว ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ 0.149 - - - 1
15 ตาสังข์ ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ 0.154 - - - 1
16 หนู ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ 0.004 - - - 1
17 นางรำ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ 0.064 - - - 1
18 เสม็ดงาม ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี - 1.373 - - 1
19 โขดขลู ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี - 5.722 - - 1
รวมพื้นที่เกาะ 12.993 ตร.กม.  3.625 9.367 - -  
รวมจำนวนเกาะ 19 เกาะ  16 3 - -