ขนาด
ข้อมูลเกาะรายจังหวัด
เกาะในจังหวัดตราด

เกาะในจังหวัดตราด

มีทั้งสิ้นจำนวน 66 เกาะตั้งอยู่ใน 11 ตำบล 5 อำเภอ มีพื้นที่ทั้งหมด 357.298 ตารางกิโลเมตร เกาะส่วนมากอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ เกาะช้าง รองลงมาคือ เกาะกูด ทั้งสองเกาะมีขนาดพื้นที่มากกว่า 100 ตารางกิโลเมตร ส่วนเกาะที่มีขนาดรองลงมา คือ เกาะหมาก เกาะรัง เกาะกระดาดและเกาะไม้ซี้ เกาะช้างเป็นเกาะที่นิยมเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญและเป็นพื้นที่ที่มีการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทั้งบนบกและในทะเลมานานนับร้อยปี โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเดนมาร์กชื่อ Johs. Schmidt และ Th. Mortensen ที่ทำการรวบรวมและศึกษาพืชโดยเฉพาะป่าไม้ชายเลนและสัตว์ทะเลบริเวณเกาะช้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1899 (พ.ศ. 2442 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จำนวนมาก (Jensen & Knudsen, 2001) นอกจากเกาะช้างแล้ว หมู่เกาะในจังหวัดตราดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมกันมาก อาทิ เกาะกูด เกาะหมาก เกาะขาม เกาะเหลายา เกาะหวาย เกาะทรายขาว และเกาะง่าม

รายชื่อเกาะในจังหวัดตราด: หน่วยงานรับผิดชอบ
1 = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 = อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

ลำดับที่ ชื่อเกาะ ตำบล อำเภอ พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) หน่วยงาน
< 1 1-9.9 10-99.9 >100
1 แรด ต.เกาะกูด กิ่งอ.เกาะกูด 0.121  - - - 2
2 ไม้ซี้ ต.เกาะกูด กิ่งอ.เกาะกูด  - 1.602  -  - 2
3 กูด ต.เกาะกูด กิ่งอ.เกาะกูด  - -  - 111.894 1
4 รัง ต.เกาะหมาก กิ่งอ.เกาะกูด 0.004 -  -  - 2
5 กระ ต.เกาะหมาก กิ่งอ.เกาะกูด 0.005  -  -  - 2
6 เทียน ต.เกาะหมาก กิ่งอ.เกาะกูด 0.005  -  -  - 2
7 ลอม ต.เกาะหมาก กิ่งอ.เกาะกูด 0.005  -  -  - 2
8 นกนอก ต.เกาะหมาก กิ่งอ.เกาะกูด 0.009  -  -  - 2
9 นกใน ต.เกาะหมาก กิ่งอ.เกาะกูด 0.011  -  -  - 2
10 ทองหลาง ต.เกาะหมาก กิ่งอ.เกาะกูด 0.013  -  -  - 2
11 มะปริง ต.เกาะหมาก กิ่งอ.เกาะกูด 0.016  -  -  - 2
12 เทียน ต.เกาะหมาก กิ่งอ.เกาะกูด 0.026  -  -  - 2
13 กลาง ต.เกาะหมาก กิ่งอ.เกาะกูด 0.026  -  -  - 2
14 มะปริง ต.เกาะหมาก กิ่งอ.เกาะกูด 0.046  -  -  - 2
15 ขาม ต.เกาะหมาก กิ่งอ.เกาะกูด 0.112  -  -  - 2
16 ระยั้งใน ต.เกาะหมาก กิ่งอ.เกาะกูด 0.133  -  -  - 2
17 ระยั้งนอก ต.เกาะหมาก กิ่งอ.เกาะกูด 0.142  --  -  - 2
18 ตุ้น ต.เกาะหมาก กิ่งอ.เกาะกูด 0.346  -  -  - 2
19 กระดาด ต.เกาะหมาก กิ่งอ.เกาะกูด  - 1.937  -  - 2
20 รัง ต.เกาะหมาก กิ่งอ.เกาะกูด  - 2.599  -  - 2
21 หมาก ต.เกาะหมาก กิ่งอ.เกาะกูด  -  - 12.398  - 2
22 ร่ม ต.เกาะช้าง กิ่งอ.เกาะช้าง 0.008  -  -  - 2
23 ปลี ต.เกาะช้าง กิ่งอ.เกาะช้าง 0.011  -  -  - 2
24 สุวรรณ ต.เกาะช้าง กิ่งอ.เกาะช้าง 0.016  -  -  - 2
25 มันนอก ต.เกาะช้าง กิ่งอ.เกาะช้าง 0.023  -  -  - 2
26 มะปริง ต.เกาะช้าง กิ่งอ.เกาะช้าง 0.031  -  -  - 2
27 หยวก ต.เกาะช้าง กิ่งอ.เกาะช้าง 0.06  -  -  - 2
28 มันใน ต.เกาะช้าง กิ่งอ.เกาะช้าง 0.065  -  -  - 2
29 ช้างน้อย ต.เกาะช้าง กิ่งอ.เกาะช้าง 0.26  -  -  - 2
30 จานน้อย ต.เกาะช้างใต้ กิ่งอ.เกาะช้าง 0.003  -  -  - 2
31 ฝาละมีใต้ ต.เกาะช้างใต้ กิ่งอ.เกาะช้าง 0.004  -  -  - 2
32 ลอม ต.เกาะช้างใต้ กิ่งอ.เกาะช้าง 0.005  -  -  - 2
33 ฝาละมีเหนือ ต.เกาะช้างใต้ กิ่งอ.เกาะช้าง 0.007  -  -  - 2
34 สลัก ต.เกาะช้างใต้ กิ่งอ.เกาะช้าง 0.012  -  -  - 2
35 มะปริง ต.เกาะช้างใต้ กิ่งอ.เกาะช้าง 0.013  -  -  - 2
36 หม้อนอก ต.เกาะช้างใต้ กิ่งอ.เกาะช้าง 0.026  -  --  - 2
37 กระบุง ต.เกาะช้างใต้ กิ่งอ.เกาะช้าง 0.034  -  -  - 2
38 หม้อใน ต.เกาะช้างใต้ กิ่งอ.เกาะช้าง 0.046  -  -  - 2
39 เหลากลาง ต.เกาะช้างใต้ กิ่งอ.เกาะช้าง 0.061  -  -  - 2
40 ลิ่ม ต.เกาะช้างใต้ กิ่งอ.เกาะช้าง 0.081  -  -  - 2
41 เหลานอก ต.เกาะช้างใต้ กิ่งอ.เกาะช้าง 0.095  -  -  - 2
42 พร้าวนอก ต.เกาะช้างใต้ กิ่งอ.เกาะช้าง 0.168  -  -  - 2
43 จาน ต.เกาะช้างใต้ กิ่งอ.เกาะช้าง 0.17  -  -  - 2
44 เหลาใน ต.เกาะช้างใต้ กิ่งอ.เกาะช้าง 0.314  -  -  - 2
45 พร้าวใน ต.เกาะช้างใต้ กิ่งอ.เกาะช้าง 0.412  -  -  - 2
46 ใบตั้ง ต.เกาะช้างใต้ กิ่งอ.เกาะช้าง 0.427  -  -  - 2
47 ง่าม ต.เกาะช้างใต้ กิ่งอ.เกาะช้าง 0.51  -  -  - 2
48 ไม้ซี้เล็ก ต.เกาะช้างใต้ กิ่งอ.เกาะช้าง 0.7  -  -  - 2
49 หวาย ต.เกาะช้างใต้ กิ่งอ.เกาะช้าง - 1.654  -  - 2
50 คลุ้ม ต.เกาะช้างใต้ กิ่งอ.เกาะช้าง  - 2.789  -  - 2
51 ไม้ซี้ใหญ่ ต.เกาะช้างใต้ กิ่งอ.เกาะช้าง  - 3.746 -  - 2
52 ช้าง ต.เกาะช้างใต้ กิ่งอ.เกาะช้าง  -  -  - 212.404 2
53 ยายเพียร ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง 0.06  -  -  - 1
54 ลำพูราย ต.เนินทราย อ.เมืองตราด 0.037  -  -  - 1
55 นก ต.เนินทราย อ.เมืองตราด 0.106  -  -  - 1
56 หัวตาจิว ต.เนินทราย อ.เมืองตราด 0.162  -  -  - 1
57 เจ้า ต.เนินทราย อ.เมืองตราด 0.681  -  -  - 1
58 ลอย ต.หนอคันทรง อ.เมืองตราด 0.389  -  -  - 1
59 ลอย ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด 0.01  -  -  - 1
60 คันนา ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด 0.081  -  -  - 1
61 เทียน ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด 0.014  -  -  - 1
62 หนู ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด 0.063  -  -  - 1
63 ปุย ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ 0.06  -  -  - 1
64 มะปริง ต.บางปิด อ.แหลมงอบ 0.002  -  -  - 1
65 นก ต.บางปิด อ.แหลมงอบ 0.008  -  -  - 1
66 ลิง ต.บางปิด อ.แหลมงอบ 0.02  -  -  - 1
รวมพื้นที่เกาะ 357.298 ตร.กม.  6.275 14.327 12.398 324.298  
รวมจำนวนเกาะ 66 เกาะ  57 6 1 2