ขนาด
คุณภาพน้ำทะเลไทย

คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนล่าง

ดำเนินการติดตามศึกษาปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน พบว่า คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี พื้นที่เสี่ยงเนื่องจากพบปัญหาด้านคุณภาพน้ำบ่อยครั้ง ได้แก่ บริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปากทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา และปากแม่น้ำปัตตานี จังหวัดปัตตานี ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดสภาวะยูโทรฟิเคชั่น (Eutrophication) คือ ปริมาณสารอาหารสูงในบางช่วงเวลาโดยภาพรวมพบว่าพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างมักพบว่ามีปริมาณสารอาหารและแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มสูง ซึ่งเกิดจากน้ำทิ้งชุมชน เนื่องจากพื้นที่ปากแม่น้ำและในอ่าวเป็นแหล่งที่สะสมและรองรับมลพิษจากแผ่นดิน และอ่าวยังมีลักษณะเป็นอ่าวกึ่งปิด จึงมักเกิดปัญหาคุณภาพน้ำจากปัจจัยดังกล่าว จึงควรเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง