ขนาด
คุณภาพน้ำทะเลไทย
 • 25 สิงหาคม 2556
 • 240

คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนล่าง

ดำเนินการติดตามศึกษาปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน พบว่า คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี พื้นที่เสี่ยงเนื่องจากพบปัญหาด้านคุณภาพน้ำบ่อยครั้ง ได้แก่ บริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปากทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา และปากแม่น้ำปัตตานี จังหวัดปัตตานี ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดสภาวะยูโทรฟิเคชั่น (Eutrophication) คือ ปริมาณสารอาหารสูงในบางช่วงเวลาโดยภาพรวมพบว่าพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างมักพบว่ามีปริมาณสารอาหารและแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มสูง ซึ่งเกิดจากน้ำทิ้งชุมชน เนื่องจากพื้นที่ปากแม่น้ำและในอ่าวเป็นแหล่งที่สะสมและรองรับมลพิษจากแผ่นดิน และอ่าวยังมีลักษณะเป็นอ่าวกึ่งปิด จึงมักเกิดปัญหาคุณภาพน้ำจากปัจจัยดังกล่าว จึงควรเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • งูทะเล
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม