ขนาด
คุณภาพน้ำทะเลไทย

คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนกลาง

ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน พบว่า คุณภาพน้ำส่วนใหญ่มีค่าพอใช้ถึงดี พื้นที่ที่เสี่ยงและควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากมักพบปัญหาด้านคุณภาพน้ำบ่อยครั้ง ได้แก่ บริเวณหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว หาดบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง บริเวณปากแม่น้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแหล่งชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่น บริเวณปากแม่น้ำกระแดะ มีแหล่งชุมชนและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

โดยรวมในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลาง มีสถานะคุณภาพน้ำพอใช้ทั้งในพื้นที่ปากแม่น้ำและแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมักเกิดปัญหาคุณภาพน้ำเนื่องจากน้ำทิ้งจากชุมชน ในส่วนปัจจัยของสารอาหาร และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม จึงควรต้องมีการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง