ขนาด
คุณภาพน้ำทะเลไทย
 • 25 สิงหาคม 2556
 • 245

คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนกลาง

ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน พบว่า คุณภาพน้ำส่วนใหญ่มีค่าพอใช้ถึงดี พื้นที่ที่เสี่ยงและควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากมักพบปัญหาด้านคุณภาพน้ำบ่อยครั้ง ได้แก่ บริเวณหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว หาดบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง บริเวณปากแม่น้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแหล่งชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่น บริเวณปากแม่น้ำกระแดะ มีแหล่งชุมชนและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

โดยรวมในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลาง มีสถานะคุณภาพน้ำพอใช้ทั้งในพื้นที่ปากแม่น้ำและแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมักเกิดปัญหาคุณภาพน้ำเนื่องจากน้ำทิ้งจากชุมชน ในส่วนปัจจัยของสารอาหาร และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม จึงควรต้องมีการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

 

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม